DAVALININ AMME ALACAĞININ TAHSİLİNİ İMKANSIZ HALE GETİRMEK AMACIYLA ADINA KAYITLI TAŞINMAZI KIZINA SATTIĞI İDDİASI – DAVANIN BEŞ YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇİNDE AÇILMADIĞI GEREKÇESİYLE REDDİ – HÜKMÜN ONANMASI

T.C YARGITAY
17.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 18096
Karar: 2016 / 197
Karar Tarihi: 12.01.2016

ÖZET: Davacı vekili, davalı …. …’ün amme alacağının tahsilini imkansız hale getirmek amacıyla adına kayıtlı taşınmazı 6.11.2008 tarihinde davalı …’a, onun da 17.11.2011 tarihinde borçlunun kızı davalı …’e sattığını belirterek davalılar ………. ile ……….. arasındaki tasarrufun iptaline karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece, iddia, savunma toplanan delillere göre davanın 6183 Sayılı AATUHK’nun 26.maddesinde öngörülen beş yıllık hak düşürücü süre içinde açılmadığı gerekçesiyle reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, 6.11.2008 tarihli tasarruf tarihi ile 27.11.2014 tarihinde açılan dava tarihi arasında 6183 Sayılı kanunun 26.maddesinde öngörülen beş yıllık hak düşürücü sürenin dolmuş olmasına göre davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün onanmasına karar verilmiştir.

(6183 S. K. m. 26)

Dava: Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
Karar
Davacı vekili, davalı …. …’ün amme alacağının tahsilini imkansız hale getirmek amacıyla adına kayıtlı taşınmazı 6.11.2008 tarihinde davalı …’a, onun da 17.11.2011 tarihinde borçlunun kızı davalı …’e sattığını belirterek davalılar H. ile M. arasındaki tasarrufun iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı borçlu …, davanın süresinde açılmadığını, dava konusu taşınmaz üzerindeki haczin kaldırılması üzerine taşınmazı davalı H.’e sattığını, H. tarafından satışa çıkarılınca kızı adına aldığını, asıl borçlu olan şirketteki hisselerini 11.11.2008 tarihinde devrettiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
Diğer davalılar savunma yapmamıştır.
Mahkemece, iddia, savunma toplanan delillere göre davanın 6183 Sayılı AATUHK’nun 26.maddesinde öngörülen beş yıllık hakdüşürücü süre içinde açılmadığı gerekçesiyle reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, 6.11.2008 tarihli tasarruf tarihi ile 27.11.2014 tarihinde açılan dava tarihi arasında 6183 Sayılı AATUHK’nun 26.maddesinde öngörülen beş yıllık hakdüşürücü sürenin dolmuş olmasına göre davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 12.01.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat