Sigorta Bedelinin Ödenmemesi

KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ

YASAL SÜRESİNDE KURUMA İNTİKAL ETMİŞ VE SAHTELİĞİ DE İLERİ SÜRÜLMEYEN İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ İLE DİNLENEN BORDRO TANIKLARININ BEYANLARINDAN DAVA KONUSU İŞE BAŞLAMA TARİHİNDE FİİLİ ÇALIŞMANIN KANITLADIĞI – MAHKEMENİN VAKIA VE HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİNDE USUL VE ESAS YÖNÜNDEN YASAYA AYKIRILIK BULUNMADIĞI – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESAS YÖNÜNDEN REDDİ

Ankara BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
11. Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 51
Karar: 2016 / 39
Karar Tarihi: 23.11.2016

ÖZET: Dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında, Anayasal sosyal güvenlik hakkı kapsamında, davacının kimlik bilgilerini içerir, yasal süresinde Kuruma intikal etmiş ve sahteliği de ileri sürülmeyen işe giriş bildirgesi ile dinlenen bordro tanıklarının beyanlarından, dava konusu işe başlama tarihinde fiili çalışmanın kanıtladığı da görülmekle, mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, istinaf başvurusunun esas yönünden reddine dair hüküm kurmak gerekmiştir.

(6100 S. K. m. 353)

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ:

Davacı vekili 12/02/2016 havale tarihli dilekçesi ile; müvekkili davacının 01/07/1986 yılında, Ganioğlu Hidromas AŞ’de çalışmaya başladığını, davalı kuruma işe giriş bildirgesinin verilmiş olduğunu, davalı kurumdan sigortalı işe giriş bildirgesine istinaden toplam sigortalı gün sayısını ve ne zaman emekli olacağının bildirilmesinin istendiğini, ancak davalı kurumca müvekkilinin sigorta başlangıcının 01/07/1986 tarihi yok sayılarak, 01/06/1990 tarihinin sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edildiğini, davalı kurum tarafından davacı müvekkilinin sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihe ilişkin kabulün müvekkilinin 2 yıl daha geç emekli olmasına neden olduğunu, davalı kurumun 09/11/2015 tarihli yazısı işleminin iptali ile davacı müvekkilinin 01/07/1986 tarihinde sigortalı çalıştığının ve prime esas tutarının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili 18/02/2016 havale tarihli cevap dilekçesi ile; yetki itirazında bulunmuş, müvekkili kurumun işlemlerinin usul ve yasaya uygun olduğunu, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

Mahkemece, dava dışı Hidromas San. ve Tic. adlı işveren tarafından davacı adına 01/07/1986 tarihli işe giriş bildirgesinin 14/07/1986 tarihinde kuruma verilmiş olduğu, ancak işyeri tarafından verilen dönem bordrolarında sigortalının ismi belirtilmediği için davacıya bu dönem için hizmetinin verilmediği, işe giriş bildirgesinin yasal süresinde kuruma verilmiş olması ve dinlenen tanıklardan İsmail Kaşpınar’ın davacının Hidromas adlı şirkette çalıştığına dair, yine tanık Adnan Özmeriç’in işe giriş bildirgesindeki yazıların kendisine ait olduğuna, imzaların şirket yetkilisine ait olabileceğine, bildirge verilmiş ise davacının çalışmış olması gerektiğine dair beyanda bulundukları gerekçesiyle davanın kabulüne, davacının 2.3604.46162.40.01 sicil numaralı Hidromas San. Ve Tic. A.Ş. İsimli işyerinde, 01/07/1986 tarihinde 1 gün süre ile günün asgari ücreti üzerinden çalıştığının tespitine karar verilmiştir.

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:

Davalı kurum istinaf dilekçesinde, tanıklar Adnan Abdil Sait ve hatta davacının arayıp bulup konuştuğu ve tanıdığını iddia ettiği Ahmet Çıracı’nın dahi davacıyı tanımadıklarına dair beyanları karşısında, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini ileri sürmektedir.

GEREKÇE:

Dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında, Anayasal sosyal güvenlik hakkı kapsamında, davacının kimlik bilgilerini içerir, yasal süresinde Kuruma intikal etmiş ve sahteliği de ileri sürülmeyen işe giriş bildirgesi ile dinlenen bordro tanıklarının beyanlarından, dava konusu işe başlama tarihinde fiili çalışmanın kanıtladığı da görülmekle, mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, istinaf başvurusunun esas yönünden reddine dair hüküm kurmak gerekmiştir.

HÜKÜM: 1- Davacı taraf vekilinin istinaf başvurusunun HMK’nın 353/1-b. 1 maddesi gereğince esastan reddine,

2- Kurum harç giderinden muaf olduğundan istinaf karar harcı hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

3- Duruşma açılmadığından istinaf vekalet ücreti verilmesine yer olmadığına,

4- Artan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde yatıranlara iadesine,

5- Davalı kurumun yaptığı istinaf yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

Dair, kararın tebliğinden itibaren 8 gün içerisinde temyiz yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 23.11.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat