Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

HIRSIZLIK SUÇU

BİNA İÇİNDE MUHAFAZA ALTINA ALINMIŞ OLAN EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK – SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN ONBEŞ YAŞINDAN KÜÇÜK OLUŞU NEDENİ İLE HAKKINDA SOSYAL İNCELEME RAPORU DÜZENLENMESİNİN YASAL ZORUNLULUK OLMASI – PSİKOLOG BİLİRKİŞİYE TAYİN OLUNAN ÜCRETİN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞA YÜKLETİLMESİNİN USUL VE YASAYA AYKIRI BULUNDUĞU

İzmir BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
6. Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 81
Karar: 2016 / 77
Karar Tarihi: 28.11.2016

ÖZET: Suça sürüklenen çocuğun onbeş yaşından küçük oluşu nedeni ile hakkında sosyal inceleme raporu düzenlenmesinin yasal zorunluluk olması nedeni ile söz konusu raporu düzenlediği anlaşılan psikolog bilirkişiye tayin olunan … TL ücretin SSÇ, Y…’e yükletilmesi nedenlerinin de usul ve yasaya aykırı bulunduğu ve Mahkemece kurulacak hükümde bu hususların gözönüne alınması gerektiğine dair kesin olmak üzere karar verilmiştir.

(5237 S. K. m. 31, 37, 51, 142, 168) (5271 S. K. m. 226, 231, 280, 286)

Yerel Mahkemece verilen karara karşı suça sürüklenen çocuklar (SSÇ) müdafilerince ayrı ayrı istinaf yoluna başvurulmakla, başvuruların ve kararın niteliği ile suç tarihine ve istinaf dilekçesi içeriklerine göre dosya görüşüldü.

İstinaf başvurularının reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 01/02/2016 tarihli iddianamesinde suça sürüklenen çocukların (SSÇ) TCK’nun 37. Md. delâleti ile 142/1-b, 31/2 (Yasin), 31/3 (Doğukan ve Osman) Md. uyarınca cezalandırılmaları talebi ile kamu davasının açıldığı, yerel mahkemece SSÇ veya müdafilerinin CMK’nun 226/3-4 Maddeleri uyarınca ek savunmaları alınmadan haklarında iddianame sevk maddesine göre ağırlaşan suç vasfını içeren 6545 Sayılı Yasa ile değişik TCK’nun 142/2-h Maddesinin uygulanması sureti ile SSÇ’lerin savunma hakları kısıtlandığından CMK’nın 280/1-b Mad. uyarınca HÜKMÜN BOZULMASINA, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

Mahkemece kabule göre de;

1-) İadenin tam olarak gerçekleşmediği, Müştekinin kısmi iade nedeni ile muvafakati sorulmadan SSÇ’ler hakkında TCK’nun 168/1 Mad.’nin uygulanması, söz konusu maddenin TCK’nun 31. Maddesinden sonra uygulanması gerekirken temel ceza tayininden sonra uygulanması aleyhe istinaf bulunmaması ve yine aleyhe sonuç doğurmaması nedeni ile eleştirilmesine.

2-) SSÇ’lerin suç tarihinde onsekiz yaşından küçük oluşları nedeni ile haklarında hükmolunan kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalarının TCK’nun 50/1. maddesinde yazılı seçenek yaptırımlara çevrilmesi zorunluluğunun gözardı edilmesi,

3-) SSÇ Yasin’in adli sicil kaydına göre hakkında üç ayrı olaydan dolayı H.A.G.B. uygulanmış olması nedeni ile lehe olan TCK’nun 51. Md. ile CMK’nun 231/5. Maddelerinin uygulanmaması yerinde ise de: geçmişte haklarında herhangi bir sicil kaydı bulunmayan diğer SSÇ’ler Doğukan KUŞÇU ve Osman BATMAZOĞLU haklarında yetersiz gerekçe ile TCK’nun 51 ve CMK’nun 231/5 Maddelerinin uygulanmamasına karar verilmesi.

4-) SSÇ Yasin DAĞDELEN’in onbeş yaşından küçük oluşu nedeni ile hakkında sosyal inceleme raporu düzenlenmesinin yasal zorunluluk olması nedeni ile söz konusu raporu düzenlediği anlaşılan psikolog bilirkişiye tayin olunan 150 TL ücretin SSÇ, Yasin’e yükletilmesi nedenlerinin de usul ve yasaya aykırı bulunduğu ve Mahkemece kurulacak hükümde bu hususların gözönüne alınması gerektiğine,

Dair; CMK’nun 286/2-a maddesi uyarınca KESİN olmak üzere 28.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat