Davacı Murisi Üzerinden Hak Sahibi Sıfatıyla Ölüm Aylığı Talep Etm İken Hükümde Yaşlılık Aylığından Bahsedilmesi Suretiyle Karar Verilmesinin İsabetsiz Oluşu

T.C YARGITAY
10.Hukuk Dairesi
Esas: 2017/ 4503
Karar: 2017 / 8192
Karar Tarihi: 21.11.2017

ÖZET: Mahkemece bozma sonrası yapılan yargılamada davanın kabulüne dair verilen hüküm isabetli ise de; davacı murisi üzerinden hak sahibi sıfatıyla ölüm aylığı talep etmiş iken hükümde yaşlılık aylığından bahsedilmesi suretiyle karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. Ne var ki; bu aykırılıkların giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, karar bozulmamalı düzeltilerek onanmalıdır.

(5510 S. K. m. 4) (1086 S. K. m. 438)
Dava ve Karar: Dava, aksine Kurum işleminin iptali ile tahsis talebini takip eden aybaşından itibaren ölüm aylığı bağlanması gerektiğinin tespiti istemine ilişkindir.
Mahkemece, bozma sonrası yapılan yargılamada, hükümde belirtilen gerekçelerle; Davacının 04.03.2015 tarihini takip eden aybaşı olan 01.04.2015 tarihinden itibaren eşi …’dan dolayı 5510 sayılı yasanın 4/1-a maddesine göre yaşlılık aylığına hak kazandığının tespitine, tespitine, karar verilmiştir.
Hükmün, davalı Kurum avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Hükmün Düzeltilerek Onanması

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmelidir.
2-Mahkemece bozma sonrası yapılan yargılamada davanın kabulüne dair verilen hüküm isabetli ise de; davacı murisi üzerinden hak sahibi sıfatıyla ölüm aylığı talep etmiş iken hükümde yaşlılık aylığından bahsedilmesi suretiyle yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
Ne var ki; bu aykırılıkların giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, karar bozulmamalı, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun Geçici 3. maddesi delaletiyle 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438. maddesi uyarınca düzeltilerek onanmalıdır.
Sonuç: Hükmün 1. Fıkrasında yer alan “…bağlamında davalı kurumun 02.05.2016 tarihli yazılarındaki kabulü de dikkate alınarak yaşlılık aylığına hak kazandığının tespitine” ibaresinin silinmesine ve yerine “…gereği ölüm aylığına hak kazandığının tespitine” yazılmasına ve kararın bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 21.11.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat