İdari Para Cezasının İptali İçin İdare Mahkemesine Başvurulması Gerektiği

T.C YARGITAY
10.Hukuk Dairesi
Esas: 2015/ 12415
Karar: 2017 / 8173
Karar Tarihi: 21.11.2017

ÖZET: Dava, davacı hakkında düzenlenen idari para cezasının ve buna dayanak olan Kurum işleminin iptali istemine ilişkindir. İdari para cezasının iptali için idare mahkemesine başvurulması gerekmekte olup, bu konuda iş mahkemesinin görevli olmadığı gözetilerek, idari para cezası ve ferilerinin iptali istemine ilişkin olarak eldeki davada, yargı yolunun caiz olmaması nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmesi gerekir.

(5510 S. K. m. 102) (6100 S. K. m. 114)
Dava: Dava, davacı hakkında düzenlenen idari para cezasının ve buna dayanak olan Kurum işleminin iptali istemine ilişkindir.
Mahkemece, ilamında belirtilen gerekçelerle davanın reddine karar verilmiştir.
Hükmün, davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Yargı Yolunun Caiz Olmaması Nedeniyle Davanın Usulden Reddi

Karar: Dava, davacı Kooperatifin yöneticiliğini yaptığı…Evleri Sitesindeki kapıcılı işiili ilgili davalı Kurum tarafından yapılan 19.08.2013 tarihli Sosyal Güvenlik Kontrol Memurluğu tarafından yapılan denetim sonucu işyerinde davadışı …’ın denetim gününde sigortasız çalıştırıldığının tespit edilmesi üzerine, bu sigortalı ile ilgili gerekli belgelerin süresinde Kuruma verilmemesi ve işyerinde 2012/12-2013/4. Ayları arasında kalan döneme ait aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmemesi gerekçesine dayalı olarak Kurumun 21.01.2014 tarihli yazısı ile 24.02.2014 tarihinde davacı şirkete tebliğ edilen 14.5484,00 TL bedelli idari para cezasının ve buna dayanak Kurum işleminin iptali istemine ilişkindir.
Davanın yasal dayanağı olan 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinde de, “…İdarî para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ya da Kurumun ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde Kuruma itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idari para cezası kesinleşir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu yasal çerçeve gereğince, idari para cezasının iptali için idare mahkemesine başvurulması gerekmekte olup, bu konuda iş mahkemesinin görevli olmadığı gözetilerek, idari para cezası ve ferilerinin iptali istemine ilişkin olarak eldeki davada, yargı yolunun caiz olmaması nedeniyle HMK’nun 114’üncü maddesi gereğince davanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması; usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenleridir. O hâlde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 21.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat