Kooperatif Yöneticilerinin Sorumluluğu

Borçludan senet alırken alacaklının dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Kooperatif Yöneticilerinin Sorumluluğu

T.C YARGITAY

11.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 6755

Karar: 2000 / 377

Karar Tarihi: 27.01.2000

ÖZET: Genel kurul toplantısında kooperatifin zararlandırıldığı dönem ile ilgili işlemlerin görüşülerek yönetim ibra edildiğinden dönem yöneticilerinin sorumluluğuna gidilemeyeceğinin gözetilmesi gerekir.

(1163 S. K. m. 4)

Dava: Taraflar arasındaki davanın İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesince görülerek verilen 27.11.1998 tarih ve 1993/851 – 1998/2937 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi duruşmalı olarak davacılar vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için belirlenen 25.01.2000 günde davacı asil H. Kemal Özkan gelip, davalılar avukatı tebligata rağmen gelmediğinden, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraflar avukatları dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi Harun Kara tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Tazminat Davası

Karar: Davacılar vekili, müvekkillerinin Güzelbahçe Konut Yapı Kooperatifinin ortağı olduklarını, kooperatif yöneticisi olan davalıların, müteahhit ile yapılan sözleşmeye rağmen konutları geç ve eksik teslim aldıklarını ileri sürerek şimdilik her bir davacı için 28.670.000.  lira’nın birleşen davada da, müteahhidin metrekare olarak noksan inşaat yaptığını, bu nedenle her ortağın 72.463.304. lira fazla ödeme yaptığını, ayrıca, kira geliri kaybı olduğunu belirterek, her bir davacı için 72.463.304. lira ile 7.200.000. lira kira kaybı zararının faizi ile tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili cevabında, davacıların aktif dava ehliyetlerinin olmadığını, taleplerinin önce kooperatif organlarına iletmeleri gerektiğini, ilgili döneme ilişkin ibra kararının bulunduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Genel Kurul Kararıyla Kooperatifi Zararlandıran Yönetim Kurulunun İbra Edildiği

Mahkemece, iddia ve savunmaya, toplanan delillere nazaran, müteahhit ile imzalanan sözleşmenin süreden sonra ve 1992 yılında fesholunarak konutların eksik olarak teslim alındığı, ancak, 09.05.1993 tarihli genel kurulda bu dönem ile ilgili işlemlerin görüşülerek yönetimin ibra edildiğini, kooperatif en üst organınca alınan bu kararın iptal edilmeyerek kesinleştiği, yönetim kurulunun aynı işlemi ile ilgili zarar kalemlerinin talep ve dava edildiği mahkemenin 1993/850 – 965 sayılı davanın da dava kısmen kabul edilmiş ise de, Yargıtay’ca <davanın reddi gerekir> gerekçesi ile bozulduğu, artık, davalıların sorumluluklarına gidilemeyeceği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İbra Edilen Yöneticilerin Sorumluluğu Yoluna Gidilemeyeceğinin Gözetilmesi Gereği

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve bilgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına davacılar göre vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı davacılar vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 710.000. lira temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 27.01.2000 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat