Tedbir Nafakası Davası Nasıl Açılır?

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Tedbir Nafakası Davası Nasıl Açılır?

Geçici Tedbirler

MEDENİ YASA MADDE 137 – (3444 Sayılı Yasayla değişik) Boşanmaya veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına; infakına, karıkoca mallarının yönetimine ve çocukların bakımına dair geçici tedbirleri kendiliğinden alır.

MADDE 161 – Karı kocadan biri; aile vazifelerini ihmal eder, yahut diğerini tehlikeye, hacalete veya zarara maruz bırakırsa müteessir olan taraf hakimin müdahalesini talep edebilir.

Hakim, kabahatli olan tarafa vazifelerini ihtar eder ve bu ihtar semeresiz kalırsa birliğin menfaatini siyaneten kanunda muayyen tedbirler ittihaz eyler.

MADDE 162 – Karı kocadan herbiri, müşterek hayatın devamı yüzünden, sıhhati, şöhreti veya işinin terakkisi ciddi surette tehlikeye düştüğü müddetçe ayrı bir mesken edinebilirler.

Boşanma veya ayrılık davası ikame edildikten sonra karı kocadan her biri, dava devam ettikçe, diğerinden ayrı yaşamak hakkını haizdir.

Karı kocadan biri talep eder ve ayrı yaşamak keyfiyeti haklı olursa, hakim hangisi tarafından diğerinin iaşesi için ne miktar muavenette bulunulacağını tayin eder.

MADDE 163 – Koca, aile vazifelerini ihmal ederse karı kocanın mallarını idare hususunda kabul ettikleri usul ne olursa olsun hakim, karı ve kocanın borçlularına borçlarının tamamını veya bir kısmını karıya Ödemelerini emreder.

MADDE 164 – Hakim tarafından alınan tedbirler, sebeplerinin zevali halinde karı kocadan birinin talebiyle ref olunur.

Tedbir Nafakası Davası Açıklama

Boşanma davası açıldığı hallerde karı koca ayrı yaşamak imkanını da elde ettiklerinden, infak ve iaşeleri ve müşterek çocukların bakım ve muhafaza ve terbiye masrafları hakkında Medeni Yasanın 137.nci maddesi uyarınca, hakimden gerekli tedbirlerin alımnasını isteyebilirler. Hakim boşanma davası açıldıktan sonra lazım gelen ve bilhassa kadının ikamet ve infakı ile ilgili tedbirleri karar altına alır. M.Y.’nm 161.nci maddesinde, yazılı tedbir nafakası ile bu nafaka davası aynıdır. .Ancak, boşanma davası açılmadan önce gerekli tedbir nafakası 161’nci madde gereğince, boşanma davası  açıldıktan sonra tedbir nafakası  da   137’nci  madde uyarınca talep edilir.

Tedbir Nafakası Davası Görevli Mahkeme

Asliye Hukuk mahkemesi’dir.

Tedbir Nafakası Davası Yetkili Mahkeme

Yetki söz konusu değildir. Her mahkeme yetkilidir. (H.U.Y.V.101. ve dv.).

Tedbir Nafakası Davası Davacı

Karı veya kocadan biri.

Tedbir Nafakası Davası Davalı

Koca veya karıdan biri.

Tedbir Nafakası Davası Dava Açma Koşulları

 1. Kocanın kusurlu olması ve bu yüzdenkarının evini terk mecburiyetinde bulunması ve terk etmesi, ihtara rağmen de karıyı kocamn eve almamış olması lazımdır.
 2. Kocanın evi terketmesi ve karısını yanma almaması,
 3. Koca, karnım ve çocuklarının infak ve iaşesini temin etmemiş olması ve ihtara rağmen de etmemekte ısrar etmesi.
 4. Karı ve kocanın boşanma davası açmış bulunması.
 5. Kocanın karıya ayrı bir konut temin etmemiş olması ve karı için de ayrı konutta oturmanın zaruret halini almış bulunması (örneğin, karının kocanın aile efradı ile geçinememiş olması karşısında kocaya yapılan ihtara rağmen kocanın ayrı ev tutmaması).

Tedbir Nafakası Davası Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Hakim, tarafların mali içtimai durumlarını tesbitle, aylık kazanç ve masraflarını araştıracaktır.
 2. Bu tür dava kesinlikle Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecektir. Usuldeki değişiklikten önce Sulh Hukuk mahkemesi bakıyordu.
 3. Boşanma davası açılmış olsun ve reddedilmiş bulunsa bile bu tür nafaka davası yine Asliye hukuk mahkemesinde görülecektir.
 4. Her türlü nafaka davasına Asliye Hukuk Mahkemesinde bakılacaktır. Sulh Hukuk mahkemesi görevli değildir.
 5. Tedbir nafakasına dava gününden itibaren hüküm verilecektir.
 6. Davacı ve çocuklarına takdir edilecek nafaka, gerektiğinde bilirkişi dinlenmek suretiyle belirlenecektir.
 7. Tedbir nafakası, nafaka alacaklısı ölürse, çocuklar 18 yaşını bitirirse, taraflar boşanırsa, evlenmelerinin feshine karar verilirse sona erer. Vazgeçme de nafakayı ortadan kaldırır.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat