Maddi Tazminat Davası

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Maddi Tazminat Davası

T.C YARGITAY

11.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 9317

Karar: 2000 / 359

Karar Tarihi: 27.01.2000

ÖZET: Sigortacının gerek bedensel gerekse şeye gelen zararları ödeme yükümlülüğünün durumun sigortacıya ihbarından itibaren 8 iş gününde ödenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Mahkemece davadan önce davalıya ihbar ya da başvuru olmadığından faize dava tarihinden itibaren hükmedilmesi gerekir.

(1086 S. K. m.438) (2918 S. K. m. 98,99)

Kasko Sigortası

Dava: Taraflar arasındaki davanın Kartal 3. Sulh Hukuk Mahkemesince görülerek verilen 23.9.1999 tarih ve 1999/386-1999/879 sayılı kararınca incelenmesi davalı sigorta vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dava dosyası için Tetkik Hakimi … … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Tam Kusur İle Kazaya Sebebiyet Verme

Karar: Davacı vekili, müvekkili sigorta şirketine kasko sigortası ile sigortalı aracın davalıların malik, sürücü ve trafik sigortacısı olduğu aracın tam kusuru ile çarpması sonucu hasarlandığını ileri sürerek 199.640.000 lira tazminatın ödeme tarihi 27.12.1997 den itibaren işleyecek reeskont faizi ile davalılardan müteselsilen (davalı sigorta şirketinin poliçe limiti ile sınırlı olarak sorumlu olmak üzere) tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı … Sigorta vekili, şirket kayıtlarında aracın poliçesine rastlanılmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Davalı … …, duruşmada davanın reddini talep etmiştir.

Davalı … …, davaya yanıt vermemiştir.

Poliçe Limiti İle Sınırlı Sorumluluk

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından davalı … … açısından davanın atiye terkine, davalılar ihlas sigorta ve … … yönünden davanın kabulü ile 199.640.000 liranın ödeme tarihi 27.12.1998 tarihinden itibaren yasal faizi ile müteselsilen bu davalılardan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalı … Sigorta şirketi vekili temyiz etmiştir.

1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve bilgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve davalı sigorta şirketine ait olayı kapsayın zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçesi dosyaya davalı tarafından sunulduğundan davalı sigorta vekilinin aşağıdaki bend dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine,

Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasının Genel Şartları

2- Dosyada davacı sigorta şirketi tarafından davadan önce davalı sigorta şirketine müracaat edildiğine dair belge ve bilgi yoktur. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası genel şartlarının 12.maddesi ve Karayolları Trafik Kanunu 98. ve 99. maddesi uyarınca sigortacının gerek bedensel gerekse şeye gelen zararları ödeme yükümlülüğünün durumun sigortacıya ihbarından itibaren 8 iş gününde ödenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. O halde, mahkemece davadan önce davalıya ihbar yada başvuru olmadığından faize dava tarihinden itibaren hükmedilmek gerekirken yazılı şekilde ödeme tarihinden hükmedilmesi doğru görülmemiş ise de, yapılan yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün HUMK.nun 438/7. madde uyarınca düzeltilerek onanması gerekmiştir.

Faizin Ödeme Tarihinden İtibaren Hükmedilmemeyeceği

Sonuç: Yukarıda 1 nolu bendde açıklanan nedenlerle davalı sigorta vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bendde açıklanan nedenlerle kararın hüküm fıkrasının ikinci bendinde yer alan 27.12.1998 tarihinden itibaren ibaresinden sonra parantez açılarak içine davalı sigorta şirketinin dava tarihi 8.4.1999 tarihinden itibaren ibaresinin yazılmasına, hükmün düzeltilen bu şekli ile ONANMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 27.01.2000 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat