Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

T.C YARGITAY

15.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 2826

Karar: 2000 / 249

Karar Tarihi: 26.01.2000

ÖZET: Sözleşmede açıkça iş sahibine ait bölümler belirlenmemişse öncelikle bu bölümler tespit edilmeli, inşaatın teslimi gereken tarihten dava tarihine kadar geçecek süre için gecikme tazminatına hükmedilmeli, iskan ruhsatı alınabilmesi için gerekiyorsa ruhsatsız bölümlerin yıkımı için yükleniciye uygun mehil verilmelidir.(818 S. K. m. 355, 356, 360)

Dava: Mahalli Mahkemesinden verilen hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilkeçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü.

Karar: 1- Dosyadaki yazılara, kararı dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedelere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2- Davalı yüklenici 18.9.1992 tarihli Taşınmaz Mal Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ile davacının maliki olduğu 8477 Ada 4 Parsel (277 m2) üzerine % 50 arsa payı nisbetinde inşaat yapımını üstlenmi sözleşmede davacıya ait olacak bağımsız bölümler ayrı ayrı belirlenmeyerek taşınmazın imar durumunda ve verilecek irtifaya göre ne kadar bağımsız bölüm çıkarsa bunun yarısının arsa sahibine verileceği öngörülmüştür. Sözleşmeye göre ruhsata muracaat mukavele tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde yapılacak, inşaat 18 ay içinde bitirilip teslim edilecek aksi halde arsa sahibine kaç bağımsız bölüm verilecek ise her ay için rayiç kira bedeli ödenecektir.

Yüklenicinin Sorumluluğu

Yanlar arasındaki sözleşmede inşaat yapılacak 4 parsel sayılı taşınmazın komşu parsellerle tevhidi konsunda bir hüküm yer almadığı halde davalı yüklenici 6.4.1993 tarihinde davacıya ait 4 parseli komşu 2 parsel (217 m2) ve 3 parselle (176 m2) tevhit etmiş, tevhit sonucu oluşan 5 parsel (670 m2) için proje tanzim ettirerek projeyi Kağıthane belediyesine 13.9.1993 tarihinde onaylatmış ve 19.11.1993 tarihinde de 5 parsel içni inşaat ruhsatı almıştır. Onaylı projeye göre tevhit edilen 5 parsel üzerine oturan binanın iki ayrı müstaki kapısı bulunmaktadır. Her bölüm ayrı ve müstakil konumludur. Binanı davacının eski parseli üzerine isabet eden müstakil bölümünde bodrum kat, zemin kat + 3 normal kattan oluşan toplan 5 kaltı bina planlanmıştır. Ancak 5 katlı olarak inşa edilmesi gereken binada 4. normal kat ile çatı katı ilave yeni kaçak olarak yapıldığı saptanmıştır. Ayrıca zemin katta bulunan dükkanların içine projesi dışında asma kat ilave edilmiş, davacıya kalan sağdaki dükkan küçük inşa olunarak davacı aleyhine 11.24 m2 olan kaybı oluşmuş, projesine göre binanın bodrum katına 185 m2 alan üzerinde iki adet birbirine eşit depo bulunması gerekirken tek peyis halinde inşa edilerek ayrı giriş verilmek suretile müstakil bir bağımsız bölüm olarak davalı yüklenici kullanımıda tutulmuştur.

Sözleşmede advacıya ait bağımsız bölümler ayrı ayrı belirlenmedğinden öncelikle davacıya ait bağımsız bölümlerin hangilerini olduğunun tespiti zorunludur. Bu tespit yapıldıktan sonra inşaatın süresi sözleşmeye göre 18.3.1994 tarihinde dolduğundan bu tarihten itibaren komşu parselerle tevhit zorunlu ise tevhit için geçecek süre  çin gecikme tazminatına hükmedimeli, ayrıca davada iskan ruhsatı alınabilmesi için gerikli değişikliklerin nelerden ibaret olduğu belirlenerek gerektiğinde kaçak (ruhsatsız) bölümlerin yıkımı suretiyle binanın iskan alınmasına uyğun hale getiilmesi için davalı yükleniciye uygun mehil verilerek sonucuna göre davacının dava dilekçesinde yer alan diğer talepleri yönünden sonucuna uygun bir hüküm tesisi gerekirken eksik inceleme ile yızılı şeklide hüküm tesisi doğru olmamış, kararı bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda (1.) bendde yazılı nedenlerle davacının diğer temyiz itirazlarının reddine, hükmün (2.) bendde açıklanan nedenlerle temyiz eden davacı arsa sahibi yararına (BOZULMASINA), ödediği temyiz peşin harcının itek halinde temyiz eden davacıya iadesine, 26.1.2000 gününde  oybirliği ile  karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat