Karşılıksız Çek Düzenleme

KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME –

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNCE VERİLEN KARALAR YARGI ÇEVRESİNDE BULUNDUKLARI AĞIR CEZA MAHKEMESİNCE İNCELENECEĞİ – ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE DENK OLAN İCRA CEZA MAHKEMESİNCE VERİLEN VE İTİRAZ YOLU AÇIK OLAN KARARIN İNCELEME MERCİİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ OLDUĞU – AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE MAHAL MAHKEMESİNE İADESİ

İzmir BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
11. Ceza Dairesi
Esas: 2017 / 613
Karar: 2017 / 435
Karar Tarihi: 13.03.2017

ÖZET: CMK’nun 268/3. maddesine göre, asliye ceza mahkemesince verilen karalar yargı çevresinde bulundukları ağır ceza mahkemesince incelenir. Bu düzenleme nedeniyle asliye ceza mahkemesine denk olan icra ceza mahkemesince verilen ve itiraz yolu açık olan kararın inceleme mercii ağır ceza mahkemesidir.

(5271 S. K. m. 5, 223, 268, 272)

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanıklar hakkında ilk derece mahkemesince verilen karara karşı müşteki vekili tarafından süresi içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulmuş olmakla, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya incelenip görüşüldü;

Dosyanın incelenmesinde, müşteki vekilinin sanıklar hakkında karşılıksız çek keşide etmek suçundan dolayı Urla İcra Ceza Mahkemesine şikayette bulunduğu, Urla İcra Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonunda suç tarihinin 01/07/2016 olduğu, 09/08/2016 tarihinden önceki karşılıksız çek keşide etme eylemleriyle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca idari yaptırım kararı verilmesi gerektiği, 09/08/2016 tarihinden önce eylemin suç vasfını taşımadığı, bu nedenle icra ceza mahkemesinin hiç bir biçimde yargılama görevinin bulunmadığı gerekçesiyle müştekinin talebinin reddine, çekin karşılıksız kaldığı tarihte yürürlükte bulunan 5941 Sayılı Yasının ilgili hükümleri çerçevesinde soruşturmaya devam edilip edilmeyeceğinin takdiri için dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

CMK’nun 272/1. maddesinde ilk derece mahkemelerinden verilen hükümlere karşı istinaf kanun yoluna başvurulabileceği belirtilmiştir.

CMK’nun 223/1. maddesine göre; beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkumiyet, güvenlik tedbirlerine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi kararları hükümdür.

İstinaf başvurusuna konu kararın CMK’nun 223/1. maddesi kapsamında sayılan kararlardan olmadığı açıktır.

İcra Mahkemesince verilen kararın hüküm fıkrasında ne şekilde ifade edilmiş olursa olsun; dayandığı gerekçeye ve sonucuna göre görevsizlik kararı niteliğinde olduğu kuşkusuzdur. Zira İcra Ceza Mahkemesi, kararın gerekçesinde 09/08/2016 tarihinden önce karşılıksız çıkan çeklerle ilgili olarak görevli olmadığını, görevli merciin Cumhuriyet Başsavcılığı olduğunu belirtmektedir.

CMK’nun 5/2. maddesine göre, görevsizlik kararlarına karşı ancak itiraz yoluna başvurulabilir.

İİK’nun 353/2.maddesine göre, icra mahkemesinin suçlardan dolayı verdiği hükümlerle ilgili olarak 5271 sayılı CMK’nun kanun yollarına ilişkin hükümleri uygulanır.

Yerleşmiş yargısal kararlarda da, icra ceza mahkemelerinin asliye ceza mahkemesine denk olduğu kabul edilmektedir. (Bkz. CGK. 22/11/2005 T. 139/139 E.K; 03/10/2006, 2006-168 E, 2006/202 K). Ayrıca İİK’nun 353/1. maddesindeki tek icra ceza mahkemesi olan yerlerde o icra ceza mahkemesince verilen disiplin hapsi ve tazyik hapsine ilişkin kararlara karşı aynı yerde bulunan asliye ceza mahkemesinin itiraz mercii olarak kabul edilmesi de bu durumun bir göstergesidir.

CMK’nun 268/3. maddesine göre, asliye ceza mahkemesince verilen karalar yargı çevresinde bulundukları ağır ceza mahkemesince incelenir. Bu düzenleme nedeniyle asliye ceza mahkemesine denk olan icra ceza mahkemesince verilen ve itiraz yolu açık olan kararın inceleme mercii ağır ceza mahkemesidir.

Her ne kadar İcra Ceza Mahkemesince verilen kararda, istinaf kanun yolunun açık olduğu belirtilmiş ise de; bu durumun kararın tabi olduğu itiraz kanun yolunu değiştirmeyeceği açıktır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Urla İcra Ceza Mahkemesince verilen “talebin reddine” ilişkin karara karşı İzmir Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yoluna başvurulabileceğinden, CMK’nun 264. maddesi de gözetilerek istinaf incelemesi talebinin itiraz mahiyetinde kabulü ile dosyanın İzmir Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere mahal mahkemesine İADESİNE, 13.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.