Kapalı Faturada İspat Yükü

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Kapalı Faturada İspat Yükü

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/2655
KARAR: 2013/5758

KAPALI FATURALARIN USUL VE ŞARTLARI İLE İSPAT YÜKÜ

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı vekili; davalının müvekkili aleyhine başlattığı takip dayanağı faturanın kapalı olduğunu belirterek takip nedeniyle borçlu olunmadığının tespitine icra baskısıyla ödenen 2.000 TL’nin tahsiline, %40 tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili; davacının 2.000 TL ödediğini kabul ettiklerini, bu miktarın icra dosyasından mahsup edildiğini bildirerek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; takibe konu faturanın kapalı fatura niteliğinde olduğu, kapalı faturanın mal bedelinin ödendiğine karine teşkil ettiği, davalının fatura bedelinin ödenmediği iddiasıyla ilgili davacıya yemin teklif etmediği, davacının takibe konu 4.000 TL fatura nedeniyle borçlu olmadığı, haricen ödenen 2.000 TL’nin davalıdan tahsili gerektiği gerekçesiyle davanın kabulüne, davacının takip konusu fatura nedeniyle borçlu olmadığının tespitine, haricen ödenen 2.000 TL’nin davalıdan tahsiliyle davacıya ödenmesine, davalının takibinde haksız ve kötüniyetli olduğu anlaşılamadığından davacının tazminat talebinin reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Davacı vekilinin temyizine gelince, İİK.nun 72/5. maddesi gereğince dava borçlu lehine hükme bağlanır ve borçluyu menfi tespit davası açmaya zorlayan takibin haksız ve kötüniyetli olduğu anlaşılırsa, talebi üzerine borçlunun dava sebebiyle uğradığı zararın da alacaklıdan tahsili için tazminata karar verilir. Takdir edilecek zararın, haksızlığı anlaşılan takip konusu alacağın yüzde kırkından aşağı olamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Somut olayda, davanın kabulüne dayanak ve icra takibine konu fatura kapalı fatura olup, bu durum fatura bedelinin ödendiğine karine teşkil etmektedir. Bu karinenin aksini iddia eden davalı iddiasını ispatlayamamıştır. Kapalı fatura gözetildiğinde, davalı alacaklının icra takibine girişmekte haksız ve kötüniyetli olduğunun kabulü ile davacı yararına %40 tazminata karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile tazminat talebinin reddinde isabet görülmemiştir.

SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 03.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat