Faydalı Model Başvurusuna İtiraz

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Faydalı Model Başvurusuna İtiraz

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi
Esas Numarası: 2006/12773
Karar Numarası:2008/5453

FAYDALI MODEL VE ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİL BELGELERİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
FAYDALI MODEL BELGESİNİN YILLIK ÜCRETLERİNİN ÖDENMEMESİ
YENİLİK VE AYIRT EDİCİLİK VASIFLARI

Davacı vekili, davalı şirket ortağı Mustafa’nın davalı TPE.’den almış olduğu Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım tescil belgesine konu ürünlerin taklit olup, yenilik vasfının bulunmadığını ileri sürerek, OT 118 S, OT 118 T, OT 130 T, OT 131 T, OT 102 T-2 kod no’lu Endüstriyel Tasarım Tescilleri ve TR 1999 02160 nolu Faydalı Model belgesinin hükümsüzlüğü ile iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılardan Mustafa Ünlü ve Teknik Ortopedi sanayi ve Tircat Limited Şirketi vekili, müvekkillerinden Teknik Ortopedi Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin adına tescilli faydalı model ve tasarım bulunmadığından pasif husumet ehliyetinin bulunmadığını, davacının faydalı model belgesi ile ilgili 551 Sayılı KHK.’nın 161 ve 165/3. maddelerine göre hükümsüzlük davası açma hakkının olmadığını, kaldı ki, Faydalı Model Belgesinin yıllık ücretinin ödenmemiş olması nedeniyle hükümden düştüğünü, müvekkili Mustafa Ünlü adına tescilli Endüstriyel Tasarım Belgesi kapsamındaki ürünlerin davacının iddiasının aksine 554 Sayılı KHK.’nın aradığı “Ayırt Edicilik” ve “Yenilik” kriterlerine sahip olduğunu belirterek, davanın reddini istemiştir.

Davalı TPE. vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, dosyadaki kanıtlar ve bilirkişi raporuna nazaran, davalı Mustafa Ünlü adına kayıtlı tescillerin yenilik ve ayırt edicilik niteliklerinin bulunmadığı, diğer davalı adına ise kayıtlı bir tescil olmadığı gerekçesiyle, davalılardan Teknik Ortopedi Ltd.Şti. ile TPE. hakkındaki istemin husumet yokluğundan reddine, davalı Mustafa Ünlü yönünden davanın kabulü davalı adına kayıtlı TR 1999-021609 nolu faydalı model ile 006941 nolu çoklu endüstriyel tasarıma konu tasarım tescillerinin hükümsüzlüğüne, terkinine karar verilmiştir.

Karar, davalılardan Mustafa Ünlü vekilince temyiz edilmiştir.

1- Dava, davalılardan Mustafa Ünlü adına tescilli faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil belgelerinin hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.

Davaya konu Faydalı Model Belgesinin yıllık ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle hakkının sona erdiğinin davadan önce 23/12/2002 tarihli Resmi Patent Bülteninde ilan edilmesine ve davacının faydalı model belgesinin hükümsüzlüğünü talep etmekte hukuki bir yararının mevcut olmamasına karşın mahkemece bu husus gözden kaçırılarak TR 19999 02160 Y nolu faydalı model belgesinin dahi hükümsüz kılınmış olması doğru görülmemiştir.

2- Mahkemece, 006941 Çoklu Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesine konu OT 118, OT 131 T, OT 130 T kodlu tasarımların yenilik ve ayırt edicilik vasıflarına haiz olmadığından bahisle tasarım tescillerinin hükümsüzlüğüne karar verilmiş ise de; mahkeme gerekçesinin aksine yargılamada itiraz üzerine alınmış bir ek rapor bulunmadığı gibi, hükme dayanak alındığı anlaşılan 26.09.2005 tarihli bilirkişi raporunda sadece OT 130 T kodlu tasarımın yenilik vasfı taşımadığı belirtilmiş ise de; tasarım tesciline konu diğer ürünler için bir inceleme ve değerlendirme yapılmış değildir. Bu durumda mahkemece, ortopedik ürünler konusunda uzman bir bilirkişinin de içerisinde yer aldığı bir bilirkişi heyeti marifetiyle özellikle davalı Mustafa adına tescilli tasarımların yenilik ve ayırt edicilik vasıflarını taşıyıp taşımadığının ve 554 sayılı KHK’nin 10/2. ve 3. maddelerinde yazılı hususların tescilli tasarımlar açısından gerçekleşip, gerçekleşmediğinin belirlenmesi suretiyle hasıl olacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken, bu husus gözden kaçırılarak noksan inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olmuş ve kararın açıklanan nedenle bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

Yukarıda (1) ve (2) numaralı bentlerde yer alan nedenlerle davalı Mustafa vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı Mustafa yararına bozulmasına oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat