TAŞINMAZA İLİŞKİN DAVA TARİHİ İTİBARIYLA İMAR PARSELİ DÜZENLEME ORTAKLIK PAYININ DÜŞÜLÜP DÜŞÜLMEDİĞİ DÜŞÜLMÜŞ İSE ORANININ BELEDİYE İMAR VE TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDEN GETİRTİLMESİ GEREĞİ – DOSYANIN MAHKEMESİNE GERİ ÇEVRİLMESİ

T.C YARGITAY
18.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 7010
Karar: 2016 / 1239
Karar Tarihi: 11.01.2016

ÖZET: Değerlendirmeye esas alınan taşınmaza ilişkin 24.11.2011 olan kamulaştırmasız el atma dava tarihi itibarıyla imar düzenlemesi sonucu oluşmuş imar parseli olup olmadıkları, imar parseli iseler düzenleme ortaklık payının düşülüp düşülmediği, düşülmüş ise oranının belediye imar ve tapu müdürlüklerinden getirtilerek dosya içerisine konulmasından sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere iadesi için dosyanın mahkemesine geri çevrilmesi gerekmiştir.

(2942 S. K. Geç. m. 6)

Dava ve Karar: Dava dilekçesinde, kamulaştırmasız el koyma nedenine dayalı olarak parsel sayılı taşınmaz bedelinin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava konusu taşınmaza hangi tarihte (gün, ay, yıl olarak) el atıldığının taraflardan,
2-El koyma tarihi tespit edildikten sonra;
a-El koyma 09.10.1956 tarihi ile 04.11.1983 tarihleri arasında gerçekleşmişse el atma tarihi itibariyle;
b-El koyma 04.11.1983 tarihinden sonra gerçekleşmişse dava tarihi olan 06.06.2012 tarihi itibariyle;
İmar planı içinde olup olmadığı, imar planı içinde ise ilk olarak imara alınış tarihi, ölçeği ve türü (nazım-uygulama), belediye ve diğer altyapı hizmetlerinden (yol, su, elektrik, çöp toplama, kanalizasyon, aydınlatma gibi) yararlanma durumu, etrafının meskûn bulunup bulunmadığı, nazım imar planı içinde ise bu plandaki konumu, hangi amaçla plan kapsamına alındığı, yerleşim merkezine uzaklığı, belediye sınırları içinde bulunup bulunmadığı, beldenin gelişme yönünde olup olmadığı hususlarının ilgili belediye başkanlığı ve tapu müdürlüğünden,
3-Bilirkişi kurulunca somut emsal olarak incelenen 20342/11 parsel sayılı taşınmazın değerlendirmeye esas alınan taşınmaza ilişkin 24.11.2011 olan kamulaştırmasız el atma dava tarihi itibarıyla imar düzenlemesi sonucu oluşmuş imar parseli olup olmadıkları, imar parseli iseler düzenleme ortaklık payının düşülüp düşülmediği, düşülmüş ise oranının belediye imar ve tapu müdürlüklerinden,
4-Dava konusu taşınmaz ile emsal alınarak incelenen taşınmazın tapu kayıtlarının tüm tedavülleri ile birlikte şerhleri de gösterir biçimde takyidatlı tapu kayıtlarının tapu müdürlüğünden,
5-Bilirkişi kurulunca somut emsal alınan taşınmazın bulunduğu cadde ve sokak itibariyle belediyece belirlenen 2012 yılındaki emlak vergisine esas m² değerlerinin belediye başkanlığından,
Sonuç: 6-Antalya 6. Asliye Hukuk Mahkemesine ait 2011/505 Esas sayılı dosyanın ilgili mahkemesinden getirtilerek dosya içerisine konulmasından sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere iadesi için dosyanın mahkemesine geri çevrilmesine, 11.01.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat