ALACAKLININ HAMİLİ OLDUĞU ÇEKİ MAHKEMEYE İBRAZ ETTİĞİ – DOSYAYA SUNULMAYAN BU NEDENLE KAPSAMI VE NİTELİĞİ ANLAŞILAMAYAN TEDBİR KARARINA İSTİNADEN HÜKÜM KURULMASI – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 14587
Karar: 2016 / 63
Karar Tarihi: 11.01.2016

ÖZET: Dava, çeke dayalı ihtiyati haciz istemine ilişkindir. Mahkemece borçlu Ç.. A.. hakkında ihtiyati tedbir kararı bulunduğu belirtilerek bu borçlu hakkındaki talebin reddine karar verilmiş ise de, söz konusu tedbir kararı dosyada bulunmamaktadır. İİK’nın maddesine alacaklı alacağı ve icabında haciz sebepleri hakkında mahkemeye kanaat getirecek delilleri göstermeye mecburdur. Somut olayda, alacaklı hamili olduğu çeki mahkemeye ibraz etmiştir. Mahkemece, dosyaya sunulmayan, bu nedenle kapsamı ve niteliği anlaşılamayan tedbir kararına istinaden hüküm kurulması doğru görülmediğinden, kararın bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

(2004 S. K. m. 258)

Dava: Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 24.10.2014 tarih ve 2014/834-2014/834 D.İş sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi ihtiyati haciz talep eden vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
İhtiyati haciz talep eden, 16.10.2014 keşide ve ibraz tarihli 270.000,00 TL meblağlı çeke ilişkin borçluların mal kaçırma ihtimali bulunduğunu ileri sürerek, ihtiyati haciz talep etmiştir.
Mahkemece tüm dosya kapsamına göre, talebin dayanağı olan ibraz edilen belgenin bono vasfında olduğu, borcun rehinle temin edilmediği, vadesinin geçtiği ve borcun ödenmediği gerekçesiyle, aleyhine ihtiyati haciz kararı verilmesi istenen borçlu B.. Ş.. yönünden talebin kabulüne diğer borçlu Ç.. A.. önünden İstanbul Anadolu 11. A Mahkemesi’nin 2014/102 Esas sayılı dosyasının 30/04/2013 tarihli İhtiyati Tedbir kararında ihtiyati haciz açılmasının ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesine karar verildiğinden Ç.. A.. hakkında talebin reddine karar verilmiştir.
Kararı ihtiyati haciz talep eden vekili temyiz etmiştir.
Dava, çeke dayalı ihtiyati haciz istemine ilişkindir. Mahkemece borçlu Ç.. A.. hakkında ihtiyati tedbir kararı bulunduğu belirtilerek bu borçlu hakkındaki talebin reddine karar verilmiş ise de, söz konusu tedbir kararı dosyada bulunmamaktadır. İİK’nın 258. maddesine alacaklı alacağı ve icabında haciz sebepleri hakkında mahkemeye kanaat getirecek delilleri göstermeye mecburdur. Somut olayda, alacaklı hamili olduğu çeki mahkemeye ibraz etmiştir. Mahkemece, dosyaya sunulmayan, bu nedenle kapsamı ve niteliği anlaşılamayan tedbir kararına istinaden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmediğinden, kararın bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle ihtiyati haciz talep eden vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün ihtiyati haciz talep eden yararına BOZULMASINA, 11.01.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat