KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ

TAŞINMAZIN ARSA NİTELİĞİNDE KABULÜ İLE EMSAL ALINMAK SURETİYLE DAVA TARİHİNDEKİ DEĞERİNİN BİÇİLMESİ VE ISLAH DİLEKÇESİ DİKKATE ALINARAK ISLAH EDİLEN BEDEL ÜZERİNDEN DAVANIN KABULÜ – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİ

Gaziantep BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
6. Hukuk Dairesi
Esas: 2017 / 74
Karar: 2017 / 58
Karar Tarihi: 16.02.2017

ÖZET: Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. İlk derece mahkemesince mahallinde yapılan keşif sonucu alınan rapor uyarınca taşınmazın arsa niteliğinde kabulü ile emsal alınmak suretiyle dava tarihindeki değerinin biçilmesi ve ıslah dilekçesi dikkate alınarak ıslah edilen bedel üzerinden davanın kabulüne ve bu bedele dava tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmasına ve davaya konu … ada .. parsel sayılı taşınmazda irtifak hakkı tesis ve tesciline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmediğinden ilk derece mahkemesi tarafından kurulan hükmün, yapılan yargılamanın Yargıtay içtihatlarına, usul ve yasaya uygun olduğu anlaşıldığından; davalı idare vekili tarafından yapılan istinaf başvurusunun Yasanın maddesi gereğince duruşma yapılmaksızın esastan reddine karar verilmesi gerekmiştir.

(6100 S. K. m. 352, 353)

İstinaf incelemesine konu dava, kamulaştırmasız el atma nedeni ile tazminat istemine ilişkin olup, ilk derece mahkemesi tarafından davanın kabulüne dair karar verilmiş ve davalı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuş olmakla, yapılan inceleme sonucunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Tarafların İddia Ve Savunmalarının Özeti: Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin mülkiyetinde bulunan Adıyaman ili, Merkez İlçesi, Eskisaray Mahallesi, 2069 ada 2 parsel sayılı taşınmazdan, davalı kuruma ait enerji hattı geçirilmesi nedeni ile kamulaştırmasız el atıldığını, el atma nedeniyle taşınmazın tümünde gerçek manada çok büyük kıymet düşüklüğü olduğunu, fazlaya ilişkin dava ve talep hakları saklı kalmak kaydı ile 100,00 TL tazminatın dava tarihinden itibaren yürütülecek yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı adına dava dilekçesi ve ekleri usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş, davalı vekilinin cevap dilekçesi ve beyanlarını içeren dilekçe sunduğu anlaşılmış, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

İlk derece mahkemesince yapılan yargılama sonunda davanın kabulü ile dava konusu Adıyaman ili, Merkez İlçesi, Eskisaray Mahallesi, 2069 ada 2 parsel taşınmaza kamulaştırmasız el atma nedeni ile tazminat bedeli olan 6.203,24 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine ve davaya konu 2069 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 0056,10 m2 kısmı üzerinde davalı lehine irtifak tesisi ve tesciline karar verildiği anlaşılmıştır.

İleri Sürülen İstinaf Sebepleri:

1- Davalı vekili süresi içinde verdiği istinaf dilekçesinde özetle;

-Davaya konu taşınmazdan geçirilen ENH yasa ve yönetmeliğe uygun olduğu,

-Davaya bakmada idari yargının görevli olduğu,

-Hükme esas alınan bilirkişi raporunun denetime elverişli olmadığı ve yasaya aykırı olduğu,

-Davacı lehine vekalet ücreti verilmesinin hakkaniyete aykırı olduğu, dilekçe yazım ücreti verilmesi gerektiğini ileri sürmüştür.

Delillerin Değerlendirilmesi ve Gerekçe:

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 352. maddesi gereğince istinaf kanun yoluna başvurabilmesi için öncelikle ön inceleme koşullarının gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bu maddede sayılan koşullardan birinin mevcut olmaması halinde istinaf başvurusunun reddedilmesi gerekmektedir. Bu şartlar kamu düzeninden olup, davanın her aşamasında resen dikkate alınmaktadır. İstinafa konu dosya kapsamı incelendiğinde; 6100 sayılı yasanın 352. maddesinde düzenlenen ön inceleme koşullarında herhangi bir eksiklik bulunmadığı, istinaf talebinin kabul edilebilir olduğu tespit edilmiştir.

6100 sayılı HMK’nın 353/b-l. maddesinde belirtilen koşulların varlığı halinde, incelenen ilk derece mahkemesine ait dava dosyasındaki kararın usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğunun anlaşılması durumunda istinaf incelemesi sırasında istinaf talebinin esastan reddine karar verileceği düzenlenmiştir. Bu durum istinaf incelemesi sırasında duruşma yapılmadan karar verilebilecek haller kapsamında yer almaktadır.

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Yukarıda yapılan açıklamalara göre ilk derece mahkemesine ait istinaf incelemesine konu dava dosyası incelendiğinde; Dava tarihi itibariyle tapu kaydına göre davacının malik olduğu, davaya konu taşınmaza davalı tarafından kamulaştırma yapılmadan 1991 yılında ENH geçirilmek suretiyle el atıldığı, Adıyaman Belediye Başkanlığına ait yazı cevabından davaya konu taşınmazın uygulama imar planı içerisinde ve belediye sınırlarında olduğu, yani arsa vasfına haiz olduğu anlaşılmıştır. İlk derece mahkemesi tarafından yapılan yargılama sırasında mahallinde yapılan keşif sonucu dosya arasına alınan fen bilirkişi raporunda davaya konu taşınmazın 56,10 m’lik kısmından irtifak geçirilmek suretiyle el atıldığı anlaşılmıştır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda ise davaya konu taşınmazın belediye başkanlığına ait yazı cevabına uygun olarak arsa niteliğinde değerlendirildiği ve emsal alınmak suretiyle dava tarihi itibariyle davaya konu taşınmazın metrekare değerinin belirlendiği, irtifak değer kaybı oranının Yargıtay içtihatlarına uygun olarak hesaplandığı tespit edilmiştir.

Davaya konu taşınmaz ile aynı mahallede bulunan benzer özelliklere sahip olması nedeni ile dikkate alınan ve Adıyaman ili, Merkez İlçesi, Eskisaray Mahallesi 1292 ada 235 parsel sayılı taşınmaz için kamulaştırmasız el atılarak enerji nakil hattı geçirilmesi nedeniyle açılan başka bir davada verilen kararda taşınmazın metrekare birim değeri olarak 428.01 TL hesaplanmış ve bu metrekare değerinin Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’nin 2015/28208 Esas 2016/14405 Karar sayılı ilamı ile onandığı görülmüştür. Dolayısı ile davamıza konu 2069 ada 2 parsel sayılı taşınmaz bakımından sonuç itibariyle arsa metrekare birim değeri olarak 442.49 TL’nin tespit edilip ve bu değer üzerinden irtifak değer düşüklüğü oranı uygulanıp davacının payına düşen toplam irtifak bedelinin 6203,24 TL olarak hesaplanması dairemizce uygun bulunmuş ve davalı idare vekilinin bu kapsamdaki istinaf sebeplerinin yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Dosyadaki tüm bilgi ve belgeler esas alındığında ilk derece mahkemesince mahallinde yapılan keşif sonucu alınan rapor uyarınca taşınmazın arsa niteliğinde kabulü ile emsal alınmak suretiyle dava tarihindeki değerinin biçilmesi ve ıslah dilekçesi dikkate alınarak ıslah edilen bedel üzerinden davanın kabulüne ve bu bedele dava tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmasına ve davaya konu 2069 ada 2 parsel sayılı taşınmazda irtifak hakkı tesis ve tesciline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmediğinden ilk derece mahkemesi tarafından kurulan hükmün, yapılan yargılamanın Yargıtay içtihatlarına, usul ve yasaya uygun olduğu anlaşıldığından; davalı idare vekili tarafından yapılan istinaf başvurusunun 6100 sayılı Yasanın 353/1-b-1 maddesi gereğince duruşma yapılmaksızın esastan reddine dair aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1- Davalı tarafın istinaf başvurusunun 6100 sayılı yasanın 353/1-b-1. maddesi gereğince İSTİNAF BAŞVURU TALEBİNİN ESASTAN REDDİNE,

2- İstinaf incelemesi sırasında duruşma açılmadığından vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

3- Alınması gereken 423,74 TL istinaf harcından peşin alınan harcın mahsubu ile eksik alınan 317,74 TL’nin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

4- Davalı tarafça yapılan istinaf yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

5- Gider avansından artan kısmın kararın kesinleşmesinden sonra yatıran tarafa iadesine,

6- Kararın kesin olması nedeniyle, davanın taraflarına tebligatların İlk Derece Mahkemesi tarafından yapılmasına,

Dair tarafların yokluğunda, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, HMK md. 353/1-b-1. maddesi uyarınca kesin olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 16.02.2017

 

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...