SİGORTALI OLARAK ÇALIŞILDIĞININ TESPİTİ İSTEMİ

DAVACININ ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ DENETİM RAPORU VE TUTANAĞINA RASTLANMADIĞI – KOMŞU İŞYERİ TANIKLARININ İSE ÇALIŞMA İDDİASINI DESTEKLER İÇERİKTEKİ ANLATIMLARI SONUCUNDA ÜCRETLE VE HİZMET AKDİNE DAYALI OLARAK SÜREKLİ ÇALIŞTIĞI – DAVANIN KABULÜ

İzmir BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
10. Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 128
Karar: 2016 / 159
Karar Tarihi: 21.12.2016

ÖZET: Davacı vekili, davacının işe giriş tarihinin … tarihi olduğu ve davalı yanında …-… tarihleri arasında kesintisiz biçimde aralıksız sigortalı olarak çalıştığının tespitini talep etmiştir. Davacının çalışmaları ile ilgili denetim raporu ve tutanağına rastlanmadığı, davaya konu dönemle ilgili dönem bordro tanıklarının bulunmadığı, dinlenen komşu işyeri tanıklarının ise çalışma iddiasını destekler içerikteki anlatımları sonucunda ücretle ve hizmet akdine dayalı olarak sürekli çalıştığı sonucuna varıldığı, yasanın maddesi gözönünde bulundurularak kurulan hükme yönelik davalı Kurum vekilinin istinaf nedenlerinin yerinde olmadığı ancak kararda … TL harcın davacıya iadesine yönelik kısım yönünden HMK maddesi gereği karar düzeltilerek yeniden esas hakkında aşağıdaki hüküm fıkrası oluşturulmuştur. Davanın kabulüne karar verilmiştir.

(506 S. K. m. 60, 79) (6100 S. K. m. 333, 355)

İzmir 14. İş Mahkemesi’nden verilen 29.09.2016 tarih, 2014/355 Esas ve 2016/421 Karar sayılı hükmün, istinaf başvurusu yoluyla incelenmesi fer’i müdahil SGK Başkanlığı Avukatı tarafından istenilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

İSTEM: Davacı vekili, davacının işe giriş tarihinin 01/05/1983 tarihi olduğu ve davalı yanında 01/05/1983-01/10/1983 tarihleri arasında kesintisiz biçimde aralıksız sigortalı olarak çalıştığının tespitini talep etmiştir.

YANIT: Davalı Kurum vekili, hak düşürücü süre itirazı olduğunu, fiili çalışma olgusunun araştırılmasını, açılan davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Davalı mirasçıları davaya karşı beyanda bulunmamışlardır.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ: Mahkemece yapılan yargılama sonunda “Davanın KABULÜNE, Davacının 158912.35 sicil nolu işyerinde 01/05/1983-01/10/1983 tarihleri arasında 151 gün çalıştığı, bu çalışmalarının kuruma bildirilmediği, bildirimi yapılmayan günlerde hizmet akdine istinaden ve asgari ücret üzerinden çalıştığının, ancak sigortalılık başlangıç tarihinin 20/04/1985 tarihi olduğunun tespitine karar verilmiştir.

İSTİNAF NEDENLERİ: İstinaf kanun yoluna başvuran feri müdahil vekili, davacının çalışma olgusunu yeterli ve inandırıcı delillerle ispatlayamadığını beyanla, eksik inceleme ile verilen kararın kaldırılmasını istemiştir.

GEREKÇE: Dava, davacının sigortalılık başlangıç tarihinin 01/05/1983 tarihi olduğunun ve davalı yanında 01/05/1983-01/10/1983 tarihleri arasındaki çalışmaların tespiti istemine ilişkin olup davanın yasal dayanağı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasının Geçici 7/1. maddesi gereğince 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasasının 79/10. ve 60/G maddesidir.

İstinaf kanun yolu başvurusuna konu edilen karar hakkında; HMK 355. maddesindeki düzenleme uyarınca, istinaf dilekçesinde belirtilen nedenler ve kamu düzenine ilişkin aykırılık bulunup bulunmadığı yönü gözetilerek yapılan incelemede; Davacının, 158912.35 sicil numaralı davalı işveren M. B. işyerinden iletilen 01/04/1983 işe başlama tarihli işe giriş bildirgesinin 30/05/1983 tarihinde 375414 numarası ile Kuruma verilmesi üzerine 01/05/1983 tarihinden itibaren 3501010062078 sigorta sicil numarasında tescil edildiği, işe giriş bildirge aslındaki imzanın davacıya ait olduğunun kabul edildiği, aksinin davalı Kurum tarafından ileri sürülmediği, davacının özlük dosyasında başkaca işe giriş bildirgesine rastlanmadığı, söz konusu işyerinden tespite konu dönemde davalı Kuruma bildirimde bulunmadığı, işyerinin 01/05/1983 tarihinde yasa kapsamına alındığı, 31/05/1983 tarihinde yasa kapsamından çıkarıldığı, vergi mükellefiyetinin ise 01/11/1976 tarihinde başladığı, 10/10/1986 tarihinde son bulduğu, tekrar 17/10/1987 tarihinde başladığı, 14/06/1988 tarihinde son bulduğu, davacının çalışmaları ile ilgili denetim raporu ve tutanağına rastlanmadığı, davaya konu dönemle ilgili dönem bordro tanıklarının bulunmadığı, dinlenen komşu işyeri tanıklarının ise çalışma iddiasını destekler içerikteki anlatımları sonucunda ücretle ve hizmet akdine dayalı olarak sürekli çalıştığı sonucuna varıldığı, 506 sayılı yasanın 60/G maddesi gözönünde bulundurularak kurulan hükme yönelik davalı Kurum vekilinin istinaf nedenlerinin yerinde olmadığı ancak kararda 25,20 TL harcın davacıya iadesine yönelik kısım yönünden HMK 353/1-b.2. maddesi gereği karar düzeltilerek yeniden esas hakkında aşağıdaki hüküm fıkrası oluşturulmuştur.

HÜKÜM: A-) Fer’i müdahil SGK Başkanlığı vekilinin istinaf başvurusunun Kabulüyle; İzmir 14. İş Mahkemesi’nin 29/09/2016 tarih, 2014/355 Esas ve 2016/421 Karar sayılı kararının Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-b.2 maddesi uyarınca kaldırılmasına;

1- Davanın KABULÜNE,

Davacının 158912.35 sicil nolu işyerinde 01/05/1983-01/10/1983 tarihleri arasında 151 gün çalıştığı, bu çalışmalarının kuruma bildirilmediği, bildirimi yapılmayan günlerde hizmet akdine istinaden ve asgari ücret üzerinden çalıştığının, ancak sigortalılık başlangıç tarihinin 20/04/1985 tarihi olduğunun tespitine.

2- Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 29,20 TL harçtan peşin alınan 25,20 TL harcın mahsubu ile bakiye 4,00 TL harcın davalılardan tahsili ile hazineye irat kaydına,

3- Davacı tarafça yapılan 100,40 TL posta ve tebligat gideri ve 325,00 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 425,40 TL nin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

4- HMK 333.maddesi gereğince taraflarca yatırılan ve kalan gider avanslarının, karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,

5- AAÜT gereğince 1.800,00 TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

B-) Karar sonrasında davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 21.12.2016 tarihinde, kararın tebliğ tarihinden itibaren 8 günlük yasal sürede temyiz yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat