KAMU MALINA ZARAR VERME SUÇU

SANIĞIN ADLİ SİCİL KAYDINDA TEKERRÜRE ESAS ALINACAK BAŞKA MAHKUMİYETİNİN BULUNMAMASI – TEKERRÜR HÜKÜMLERİNİN UYGULANAMAYACAĞI – CEZANIN MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİNE KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
8.Ceza Dairesi
Esas: 2017 / 5631
Karar: 2017 / 3040
Karar Tarihi: 23.03.2017

ÖZET: Sanığın adli sicil kaydında tekerrüre esas alınacak başka mahkumiyetinin bulunmaması nedeniyle tekerrür hükümlerinin uygulanamayacağı gözetilmeden, hükmedilen cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.

(5237 S. K. m. 152, 191)

Dava ve Karar: Kamu malına zarar verme suçundan sanık …’nin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 152/1-a. maddesi gereğince 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, aynı Kanun’un 58/1-6 madde ve fıkraları uyarınca cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezasının infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına dair ÇINAR Asliye Ceza Mahkemesinin 09/03/2016 tarihli ve 2015/75 esas, 2016/60 sayılı kararını kapsayan dosyası ile ilgili olarak;

Dosya kapsamına göre, Çınar Asliye Ceza Mahkemesince sanık hakkında hükmolunan cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmiş ise de, 5237 sayılı Kanun’un 58/1. maddesinde yer alan “ Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde, tekerrür hükümleri uygulanır.” şeklindeki düzenleme karşısında, sanığın üzerine atılı kamu malına zarar verme suçunu 18/10/2014 tarihinde işlediği tekerrüre esas alınan Mardin 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 09/01/2015 tarihli ve 2014/725 esas, 2015/22 sayılı kararının ise 11/02/2015 tarihinde kesinleştiği nazara alındığında, tekerrüre esas başkaca bir mahkumiyeti de bulunmayan sanık hakkında verilen cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 20.12.2016 gün ve 14130 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 03.01.2016 gün ve KYB/2016-400875 sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii kılınmakla incelendi.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanığın tekerrüre esas alınan Mardin 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2014/725 esas, 2015/22 karar sayılı ilamının suçun işlendiği 18.10.2014 tarihinden sonra 09.01.2015 tarihinde kesinleşmesi ve bu ilamın kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan TCK.nun 191. maddesinde verilen tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına ilişkin olması nedeniyle tekerrüre esas alınamayacağı, adli sicil kaydında tekerrüre esas alınacak başka mahkumiyetinin de bulunmaması nedeniyle tekerrür hükümlerinin uygulanamayacağı gözetilmeden, hükmedilen cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmesi,

Yasaya aykırı ve Adalet Bakanlığı’nın Kanun Yararına Bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ihbarname içeriği bu itibarla yerinde görüldüğünden Çınar Asliye Ceza Mahkemesi’nin 09.03.2016 gün ve 2015/75 esas, 2016/60 sayılı kararının CMK.nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, hüküm fıkrasından tekerrür hükümlerinin uygulanmasına ilişkin bölümün çıkarılmasına, infazın bu şekilde yapılmasına, dosyanın Adalet Bakanlığı’na gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine, 23.03.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...