İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

MAHKEMECE İŞİN ESASINA GİRİLİP HASIL OLACAK SONUCA UYGUN BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ – YETKİSİZLİK NEDENİYLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASININ USUL VE YASAYA AYKIRI OLDUĞU – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
13.Hukuk Dairesi
Esas: 2017 / 3873
Karar: 2017 / 3825
Karar Tarihi: 23.03.2017

ÖZET: Para alacağının tahsili amacıyla açılan eldeki davada, … İcra Dairesi de yetkilidir. Mahkemece değinilen bu yönler gözetilerek işin esasına girilip hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken yetkisizlik nedeniyle davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

(6100 S. K. m. 6, 10) (818 S. K. m. 73) (6098 S. K. m. 89) (YHGK. 05.11.2003 T. 2003/13-640 E. 2003/627 K.)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı, davalıya hazır beton sattığını, bedelinin ödenmediğini, başlattığı icra takibine itiraz edildiğini ileri sürerek, itirazın iptaline %40 inkar tazminatı ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davalı ikametgahı icra dairesi yetkili olduğundan usulden ret kararı verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, sözleşmeden kaynaklanan alacağın tahsili istemine ilişkindir. HMK.nun 6. maddesi gereğince bir davada genel yetkili mahkeme, davalının yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesidir. Aynı kanunun 10. maddesinde sözleşmeden doğan davalar için, sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinin de yetkili olduğu belirtilmiştir ki bu da özel yetkiye ilişkin bir düzenlemedir. Ayrıca BK.’nun 73.(6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 89.) maddesi uyarınca para alacağına ilişkin davalarda aksi kararlaştırılmadıkça para borcu alacaklının yerleşim yerinde ödenmesi gerektiğinden alacaklının bulunduğu yer mahkemesi de yetkilidir. Dolayısıyla dava, davacının seçimine göre, hem genel ve hem de özel yetkili mahkemede açılabilir. (Bkz. HGK. 5.11.2003, 2003/13-640-627 sayılı kararı) Az yukarıda anılan BK.’nun 73.(6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 89.) maddesi gereğince, para alacağının tahsili amacıyla açılan eldeki davada, … İcra Dairesi de yetkilidir. Mahkemece değinilen bu yönler gözetilerek işin esasına girilip hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde yetkisizlik nedeniyle davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan sebeplerle temyiz edilen hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 23.03.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...