Kaçak Suyun Özel Toplu Taşım Hareket Memurluğu İşyerinde Kullanıldığı İddiası

Ceza Hukukunda Fikri İçtima Nedir?

Kaçak Suyun Özel Toplu Taşım Hareket Memurluğu İşyerinde Kullanıldığı İddiası

T.C YARGITAY

4.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 9340

Karar: 2000 / 451

Karar Tarihi: 25.01.2000

ÖZET: Kaçak su kullanımına ait tutanakta kaçak suyun <özel toplu taşım hareket memurluğu> işyerinde kullanıldığı belirtilmektedir. Davalı da, orada özel otobüs hareket memurluğu yanında EGO otobüslerinin de bulunduğunu belirterek suyun kendisi tarafından kullanılmadığını savunmaktadır. Mahkemece yapılacak iş yerinde tutanak düzenleyicileri de hazır bulundurulmak suretiyle keşif yapılmalı tutanakta belirtilen işyerinden neyin amaçlandığı, kaçak suyun hangi işte kullanıldığı belirlendikten sonra varılacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekir.

(818 S. K. m. 41)

Tazminat Davası

Dava: Davacı ASKİ Genel Müdürlüğü vekili Avukat Neş’e Engin tarafından, davalı Sinan Coşkun aleyhine 10/3/1999 tarihinde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine yapılan yargılama sonunda; Mahkemece davanın kabulüne dair verilen 24/6/1999 tarihli kararın Yargıtay’da duruşmalı olarak tetkiki davalı vekili Avukat Yaşar Asutay tarafından süresi içerisinde istenilmekle, daha önceden belirlenen 25/1/2000 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davalı asil Sinan Coşkun ve vekili Avukat Yaşar Asutay geldi, karşı taraftan davacı idare vekili gelmedi. Açık duruşmayı başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve hazır bulunanın sözlü açıklaması dinlenildikten sonra tarafa duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içindeki kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü.

Karar: Dava, kaçak su kullanımı sebebiyle tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup kararı davalı yan temyiz etmiştir.

İş Yerinde Tutanak Düzenleyicileri De Hazır Bulundurulmak Suretiyle Keşif Yapılması

Kaçak su kullanımına ait 7/9/1998 tarihli tutanakta kaçak suyun <özel toplu taşım hareket memurluğu> işyerinde kullanıldığı belirtilmektedir. Davalı da, temyiz dilekçesinde orada özel otobüs hareket memurluğu yanında EGO otobüslerinin de bulunduğunu belirterek suyun kendisi tarafından kullanılmadığını savunmaktadır. Mahkemece, savunma ve dosyadaki sair kanıtların somut olaya uygunluğu konusunda bir inceleme yapılmamıştır. O durumda mahkemece yapılacak iş yerinde tutanak düzenleyicileri de hazır bulundurulmak suretiyle keşif yapılmalı tutanakta belirtilen işyerinden neyin amaçlandığı, kaçak suyun hangi işte kullanıldığı belirlendikten sonra varılacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle karar verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen kararın yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma nedenine göre şimdilik kapsamın incelenmesine yer olmadığına ve temyiz eden davalı yararına takdir edilen 65000000 TL. duruşma avukatlık parasının davacı idareye yükletilmesine ve peşin alınan harcın istem halinde geri verilmesine 25.01.2000 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat