Konut İhtiyacı Nedeni İle Tahliye İstemi

TCK m. 249 nedir?

Konut İhtiyacı Nedeni İle Tahliye İstemi

T.C YARGITAY

6.Hukuk Dairesi

Esas: 2000 / 142

Karar: 2000 / 341

Karar Tarihi: 24.01.2000

ÖZET: Taraflar arasındaki kira sözleşmesi 18.8.1995 başlangıç tarihli, 1 yıl sürelidir. Bu durumda 1 yıllık sürenin sonunda akit 6570 sayılı yasanın 11. maddesi gereğince seneden seneye yenilenerek dava açıldığı yıla nazaran 17.8.1999 tarihinde sona ermiştir. Davacı akit sona ermeden önce 16.9.1998 tarihinde tebliğ etmiş olduğu ihtarla ihtiyaç iradesini bildirdiğinden 18.8.1999 tarihinde başlayan dönem için dönemin sonuna kadar dava açma hakkını saklı tuttuğundan 28.9.1999 tarihinde açılan dava süresindedir.(6570 S. K. m. 7, 11)

Tahliye Davası

Dava: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Dava, konut ihtiyacı nedeni ile kiralananın tahliyesi istemine ilişkin olup, mahkeme süre yönünden davanın reddine karar vermiş, hükmü davalı vekili temyiz etmiştir.

Akit Sona Ermeden Önce İhtarla İhtiyaç İradesinin Bildirilmiş Olması

6570 sayılı yasanın 7/b-c-ç maddelerine dayanan tahliye davasının anılan yasa maddeleriyle İc.İf.K. 272. maddesinin kıyasen uygulanması ve yerleşmiş içtihatlar uyarınca kira akdinin hitamını takip eden bir ay içinde açılması gerekir. Daha önce veya bir aylık dava açma süresi içinde tahliye iradesi kiracıya bildirilmişse bu irade açıklaması süreyi koruyacağından bu bildirimi takip eden dönemin sonuna kadar dava açma hakkı saklı tutulmuş sayılır. Bu gibi durumlarda aktin başlangıcı olan ayın kirasının ihtirazı kayıtlı alınıp alınmaması önemli değildir. Bu cihet kamu düzenine ilişkin olduğu için davalı tarafça ileri sürülme şartı aranmaksızın mahkemece kendiliğinden nazara alınması gerekir.

Dava Açma Hakkının Saklı Tutulmuş Sayılması

Olayımızda; Taraflar arasındaki kira sözleşmesi 18.8.1995 başlangıç tarihli, 1 yıl sürelidir. Bu durumda 1 yıllık sürenin sonunda akit 6570 sayılı yasanın 11. maddesi gereğince seneden seneye yenilenerek dava açıldığı yıla nazaran 17.8.1999 tarihinde sona ermiştir. Davacı akit sona ermeden önce 16.9.1998 tarihinde tebliğ etmiş olduğu ihtarla ihtiyaç iradesini bildirdiğinden 18.8.1999 tarihinde başlayan dönem için dönemin sonuna kadar dava açma hakkını saklı tuttuğundan 28.9.1999 tarihinde açılan dava süresindedir. Dava süresinde açıldığına göre taraf delilleri toplanarak işin esası hakkında bir karar verilmek gerekirken süre yönünden davanın reddine karar verilmesi hatalı olmuştur.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

Davanın Süresinde Olması

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK’nun 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 24.1.2000 tarihinde  oybirliği ile  karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat