Sahibi Olduğu Fotoğrafların İzinsiz Yayınlanması

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Sahibi Olduğu Fotoğrafların İzinsiz Yayınlanması

T.C YARGITAY

11.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 9854

Karar: 2000 / 340

Karar Tarihi: 25.01.2000

ÖZET: Davacının eser sahibi bulunduğu fotoğrafların davalı tarafından izinsiz yayınlandığından davanın kabulü gerekir.(5846 S. K. m. 70)

Dava: … Kale ile … Gazetecilik Adına Sahibi … … arasındaki davadan dolayı Bakırköy 8. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 5.2.1999 gün ve 1997/141-1999/28 sayılı kararı bozan Dairenin 27.9.1999 gün ve 1999/5451-1999/7208 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Tazminat Davası

Karar: Davacı vekili, 8.3.1996 tarihinde meydana gelen uçak kaçırma olayını görüntüleyen müvekkilinin çektiği fotoğrafların müvekkillinin izni alınmadan davalı gazetede yayınlandığını ileri sürerek 750.000.000 lira mali hak bedelinin tahsilini tecavüzün refini talep etmiştir.

Davalı vekili, davacı ile yapılan anlaşma uyarınca fotoğrafların yayınlandığını talebin fahiş olduğunu savunmuştur.

Mahkemece, davacının eser sahibi bulunduğu fotoğrafların davalı tarafından izinsiz yayınlandığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne dair verilen karar davalının temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.

Davalı vekili bu kez karar düzeltme istemiştir.

İddia İspat Edildiğinden Davanın Kabulü Gereği

Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre davalı vekilinin HUMK. nun 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK. nun 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 1.450.000 lira karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı yasa ile değiştirilen HUMK. nun 442/3.madde hükmü uyarınca takdiren 15.000.000 lira para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak hazineye gelir kaydedilmesine, 25.01.2000 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat