İtirazın Kaldırılması İstemi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

İtirazın Kaldırılması İstemi

T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 2000 / 121

Karar: 2000 / 1525

Karar Tarihi: 28.01.2000

ÖZET: Fatura, her ne kadar İİK. nun 68. maddesinde yazılan borç ikrarını içeren bir belge değil ise de, borçlu borç ilişkisini kabul ederek fatura bedelini ödediğini ileri sürdüğüne göre artık dayanak belgenin mahiyeti tartışılamaz. Borçlu ödeme belgeleri ibraz ettiğine göre, bu belgelerin değerlendirilerek oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekir.(2004 S. K. m. 68)

Faturanın Borç İkrarını İçeren Bir Belge Olmaması

Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklılar vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 03.01.2000 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlunun Borç İlişkisini Kabul Ederek Fatura Bedelini Ödediğini İleri Sürmesi

Fatura, her ne kadar İİK. nun 68. maddesinde yazılan borç ikrarını içeren bir belge değil ise de, borçlu borç ilişkisini kabul ederek fatura bedelini ödediğini ileri sürdüğüne göre artık dayanak belgenin mahiyeti tartışılamaz. Borçlu ödeme belgeleri ibraz ettiğine göre, bu belgelerin değerlendirilerek oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken, takip dayanağı belgenin İİK. nun 68. maddesindeki belgelerden olmadığından bahisle itirazın kaldırılması isteminin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

Borçlunun Ödeme Belgeleri İbraz Ettiği

Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. nun 366. ve HUMK. nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 28.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat