Reddedilen boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 3 yıl Geçtikten sonra açılacak boşanma davası

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Reddedilen boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 3 yıl Geçtikten sonra açılacak boşanma davası

VI – Evlilik birliğinin sarsılması veya müşterek hayatın yeniden kurulamaması.

MEDENİ YASA MADDE 134 – (3444 Sayılı Yasayla değişik) Evlilik birliği, müşterek hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Evlilik en az bir yıl sürmüşse, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin bizzat tarafları dinleyerek iradelerin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini nazara alarak, bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişiklikerin taraflarca da kabulü halinde boşenmaya hükmolunur. Bu halde 150.nci maddenin (3) numaralı bendi hükmü uygulanmaz.

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun müşterek hayat yeniden kurulamamışsa eşlerden birinin kararı üzerine boşanmaya karar verilir.

Reddedilen boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 3 yıl Geçtikten sonra açılacak boşanma davası Açıklama

MY.nın    134.ncü   maddesinin,   getirdiği    diğer   bir   yenilik   ise,    boşanma sebeplerinden birine dayalı olarak açılmış bir boşanma davasının sabit olmaması nedeniyle mahkemece reddi halinde, bu red kararının kesinleştiği günden itibaren (3) yıl geçmesi halinde de, aile birliği devam etmemişse yani, eşler biraraya gelmemiş ve aile birliğini devam ettiremeniiş,  müşterek yaşam yeniden kurulamamışsa,  bu takdirde  de  eşlerden  birinin  açacağı   boşanma  davası   kabın   edilecek,   taraflar boşanacaklardır. Burada davayı açacak eşin kusurlu veya kusursuz olması koşulu aranmayacaktır. Bu davayı, önceki davası reddolunmuş davacı açabileceği gibi o davada davalı olan de açabilecektir. Amaç, artık üç yıl beklenmesine rağmen tarafların   ortak   aile   yaşamını   kuramamış   olmaları   ve   aile   bir”Sinin   devam edemeyeceğinin  anlaşılmış   sayılarak tarafları   daha  fazla  mağdur  etmemek  ve boşanmayı sağlamaktır.  Mahkemece bu halde yapılacak iş, tarafların boşanma davasının red kararının kesinleşme gününü tespitle, o günden itibaren üç yılın geçip geçmediğini saptamakladır. Bunu tespit her türlü delille olur, tanık dinlenir, ayrılıkla ilgili tüm kayıt ve belgeler getirtilir, tarafların bu üç yıl içinde de bir arada aile birliğini devam ettirmedikleri müşterek yaşamadıkları araştırılır. Müşterek hayat kurulamadığı tespit olunduğu takdirde boşanmaya karar verüir. Davada uygulanacak usul ve yöntem genel olarak boşanma davalarındakinin aynı olacaktır.

Reddedilen boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 3 yıl Geçtikten sonra açılacak boşanma davası Görevli Mahkeme

Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

Reddedilen boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 3 yıl Geçtikten sonra açılacak boşanma davası Yetkili Mahkeme

 • – Davacının konutunun bulunduğu yer mahkemesi,
 • – Tarafların en son altı aydan beri oturdukları yer mahkemesi

Reddedilen boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 3 yıl Geçtikten sonra açılacak boşanma davası Davacı

 • – Karı veya
 • – Koca

Reddedilen boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 3 yıl Geçtikten sonra açılacak boşanma davası Davalı

 • – Davacı karı ise koca
 • – Davacı koca ise karı

Reddedilen boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 3 yıl Geçtikten sonra açılacak boşanma davası Dava Açma Koşulları

 1. Önceden açılmış bir boşanma davası olacak ve bu boşanma davası redle sonuçlanmış bulunacak
 2. Redle sonuçlanan bu boşanma davasının red kararının kesinleştiği günden itibaren 3 yıl geçmiş bulunacak.
 3. Bu üç yıl ,içiride taraflar (yani karı koca) biraraya gelmemiş ve aile birliğini devam ettirmemiş olacaklar.

Reddedilen boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 3 yıl Geçtikten sonra açılacak boşanma davası Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Medeni Yasanın 134 üncü maddesinin son fıkrası göznönünde tutulacaktır.
 2. Boşanma nedenleriyle açılmış bulunan davanın reddine ilişkin karar ve dosyası Kararın kesinleştiği günden itibaren 3 yıl geçmemişse dava dinlenilmeyecektir.
 3. Red kararının kesüıleştiği günden itibaren 3 yıl geçmeli ve bu süre içinde de taraflar biraraya gelmemiş olmalıdırlar, Bir gün bile tarafların biraya gelmeleri davanın dinlenilmemesini sağlıyacaktır.
 4. Açılacak boşanma davasında herhangi bir boşanma sebebi ileri sürülebilir. Davayı ilk davada davalı olan da açabilir, davacı olan da Yasa koyucu her iki eşe de bu tür boşanma davası açma yetkisi vermiştir.

Önceden açılan ve redle sonuçlanan boşanma davasının red kararının kesinleşmesinden sonra 3 yıl geçmesi, ve bu süre içinde eşlerin biraraya gelmemeleri davanın dinlenilmesi için gözönünde tutulacak en önemli husustur.

 1. Eşlerin 3 yıl içinde bir araya gelmedikleri tanıkla ve diğer delillerle (Örneğin : eve dön ihtarına cevap verilmemesi dahi ispata yetecektir.)
 2. Mahkemece, 3 yıl içinde tarafların biraraya gelmedikleri saptandığı takdirde başkaca bir durum araştırılması yapılmayacak, kusur veya diğer hususlar araştırılmayacaktır. Bu takdirde tarafların boşanmalarına Medeni Yasanın 134/son maddesi uyarınca karar verilecektir.
 3. Davada uygulanacak usul ve yöntem tüm boşanma davalarımnkinin aynıdır.

Reddedilen boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 3 yıl Geçtikten sonra açılacak boşanma davası Dava Açma Süresi

Önceden açılan ve redle sonuçlanan boşanma davasının red kararının kesinleşme gününden itibaren 3 yıl geçtikten sonra bu tür dava açılabilecektir. 3 Yıl dolmadan açılan dava süre yönünden reddolunacaktır. Mahkemece bu husus doğrudan doğruya gözönünde tutulacaktır.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat