İstihkak

8. Hukuk Dairesi         

2015/3688 E.  ,  

2015/9034 K.

“İçtihat Metni”

İcra Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : İstihkak

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

K A R A R

Davacı üçüncü kişi vekili, İcra Müdürlüğü’nün 2009/601 sayılı takip dosyasında trafik kaydına haciz konulan …. plaka sayılı aracı, müvekkilinin Noterde yapılan 25.08.1998 tarihli kati araç sözleşmesi ile satın aldığını belirterek haczin kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir.
Davalı alacaklı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, kati satış sözleşmesi gereği aracın mülkiyetinin davacıda olduğu gerekçesi ile İcra Müdürlüğü’nün 2009/601 sayılı dosyası ile haciz konulan … plaka sayılı araca ilişkin haczin kaldırılmasına karar verilmesi üzerine hüküm, davalı alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, üçüncü kişinin İİK’nun 96. vd. maddeleri uyarınca açtığı “istihkak” davası niteliğindedir.
1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı alacaklı vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine;
2-Davalı alacaklı vekilinin vekalet ücreti ve yargılama giderlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde; dava konusu araç, trafik kaydına haciz konulmasından önce Noterde yapılan sözleşme ile üçüncü kişi tarafından satın alınmış, mülkiyet hacizden önce davacıya geçmiştir. Ne var ki, 3. kişinin satış işlemini Trafik Tescil kuruluşuna bildirmemesi nedeni ile dava konusu araç borçlu adına kayıtlı iken UYAP üzerinden haciz konulmuştur. Öyleyse, davanın açılmasına sebebiyet vermeyen davalı alacaklının yargılama giderleri ve vekalet ücretinden sorumlu tutulması doğru olmamıştır. Ne var ki, HUMK’nun 438/7. maddesi (HMK. m.370/2) uyarınca bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onamasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hüküm fıkrasından “3-……..bakiye 512,30 TL karar ve ilam harcının davalıdan alınarak Hazine’ye irad kaydına” ibaresinin çıkarılmasına, yerine “4-……….bakiye 512,30 TL karar ve ilam harcının davacıdan tahsili ile Hazine’ye irat kaydına” ibaresinin eklenmesine “5-Davacının yargılama sırasında yapmış olduğu peşin harç 170,80 TL, 2 adet tebligat gideri 16,00 TL olmak üzere toplam 186,80 TL yargılama masrafının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,” ibaresinin çıkarılmasına, yerine “Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına” ibaresinin ilave edilmesine ve yazılmasına, “Davacı yargılama sırasında kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T gereğince 1.200,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine” ibaresinin çıkarılmasına, yerine “davanın niteliği gereği davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına” ibaresinin yazılmasına, hükmün düzeltilmiş bu haliyle ONANMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 25,20 TL peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine,
21.04.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Tags
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat