7. Ceza Dairesi         

2014/14952 E.  ,  

2015/19219 K.
“İçtihat Metni”

Tebliğname No : 7 – 2012/299287
MAHKEMESİ : Erciş 1. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 30/03/2012 (asıl karar), 09/10/2012 (ek karar)
NUMARASI : 2011/718 (E) ve 2012/285 (K)
SUÇ : 4733 sayılı kanuna muhalefet

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
Sanıkların 09/10/2012 havale tarihli dilekçelerinde; gerekçeli karara dair 17/07/2012 tarihinde yapılan tebligatların usulsüz olduğunu öne sürdüklerine göre, 5271 sayılı CMK’nın 42/1. maddesi uyarınca temyiz talebini de içeren eski hale getirme istemi konusunda karar verme yetkisi Dairemize ait bulunduğundan mahkemenin anılan dilekçeler hakkında verdiği 09/10/2012 tarihli 2011/718 esas, 2012/285 karar sayılı ek kararı hukuken geçersiz ve yok hükmünde olup, bu konuda verilen ek karar kaldırılarak yapılan incelemede;
30/03/2012 tarihli gıyabi kararın sanıklara 17/07/2012 tarihinde usulsüz olarak tebliğ edildiği anlaşılmakla sanıkların eski hale getirme taleplerinin kabulüne, sanıkların öğrenme üzerine temyizlerinin süresinde olduğu kabul edilerek yapılan incelemede,
1- Suç tarihi ve ele geçen eşyanın niteliğine göre, sanıkların 5752 sayılı Yasa ile değişik 4733 sayılı Yasa’nın 8/4. maddesi uyarınca cezalandırılması gerektiği gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm tesisi,
2- Hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesine objektif koşullar bakımından engel hali bulunmadığı anlaşılan sanıkların hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep ettikleri ve karar yerinde 5271 sayılı CMK’nın 231/6-(b) bendinde düzenlenen sübjektif şarta ilişkin bir değerlendirme de yapılmadığı nazara alınarak; bilirkişinin belirlediği cif değere göre, kaçak eşyaya mahsus tespit varakası gümrük idaresine düzenlettirilip dosyaya celbedildikten sonra sanıklara vergilerden ibaret kamu zararının bildirilmesi, kamu zararını gidermek istemeleri halinde bu konuda süre tanınması gerektiği gözetilmeden, kamu zararının ödenmemesi nedeniyle başka gerekçe de gösterilmeden ve diğer objektif ve sübjektif değerlendirmeler yapılmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmedilmesi,
3- Dava konusu nakil aracının, kayıt malikinin beyanına göre F.. S.. adlı şahsa satıldığı anlaşılmakla, anılan şahsın duruşmada dinlenilip beyanı alındıktan sonra aracın müsaderesi yönünden iyi niyetli üçüncü kişi durumunda olup olmadığı hususunda delillerin toplanıp değerlendirilmesinin ardından bir karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
4- 11/09/2011 tarihli aramanın dayanağı olan Erciş Sulh Ceza Mahkemesinin 2011/741 Değişik İş sayılı kararı dosyaya getirtilerek arama kararının ve aramanın hukuka uygun olup olmadığı belirlendikten sonra sonucuna göre bir karar verilmesi,
5- Suçtan doğrudan zarar görmeyen ve katılma hakkı bulunmayan Gümrük İdaresinin davaya katılan olarak kabul edilip lehine dilekçe yazım ücretine hükmolunması,
6- Sanık O.. M..’e münhasır olmak üzere;
a- Sanıkların aşamalardaki birbiriyle uyumlu ve istikrarlı beyanları, dava konusu sigaraların ele geçirildiği yerin sanıkların araçta oturdukları yerden görülmesinin mümkün olmaması ve üzerlerinin battaniyeler ile örtülü olduğunun anlaşılması karşısında, sanık O.. M..’in dava konusu suça nasıl iştirak ettiği ve söz konusu sigaralardan ne şekilde bilgisinin olduğu karar yerinde tartışılmadan yazılı şekilde sanık O.. M.. hakkında yetersiz gerekçe ile mahkumiyet hükmü tesisi,
b- Sanık O.. M..’in bandrolsüz ve kaçak sigara naklederken yakalandığı kabul edilmekle, UYAP sisteminden yapılan sorgulamaya göre hakkında; Ceyhan 1. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılaması sonuçlandırılan 2011/560 Esas, 2012/697 Karar sayılı ilamı ile mahkumiyet kararı verilen dava dosyasındaki atılı eylemin benzer mahiyette olduğu dikkate alınarak,
Sanık hakkındaki yargılaması devam eden dosyanın bu dosya ile birleştirilip varsa benzer dosyalarda araştırılarak tespit edildikten sonra sanığın bu eylemleri bir suç işleme kararının icrası kapsamında işleyip işlemediği ve hakkında 5237 sayılı TCK’nın 43. maddesi uyarınca zincirleme suç hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağı hususu tartışılarak bir karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Yasaya aykırı, sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanıkların cezada kazanılmış haklarının saklı tutulmasına, 10.09.2015 günü oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat