T.C YARGITAY

13.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 8654

Karar: 2000 / 161

Karar Tarihi: 25.01.2000

ÖZET: Davacı kamulaştırılan taşınmazda hak sahibi olduğunu iddia etmektedir. Veraset ilamı söz konusu taşınmazda davacının hak sahibi olduğunu göstermez. Davacının dava konusu olan taşınmazda hak sahibi olduğuna ilişkin delilleri sorularak bu deliller incelenmeli ve sonucuna göre bir karar verilmelidir. Mücerret davacının beyanına dayanılarak bu yerde hak sahibi olduğunun kabul edilmiş olması usule ve yasaya aykırıdır.

(818 S. K. m. 41) (743 S. K.m. 539) (2942 S. K. m. 19)

Dava: Taraflar arasındaki istihkak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı vekili avukat İbrahim ile davacı vekili avukat H.Özlem’in gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak, dosya incelendi gereği düşünüldü.

Kamulaştırılan Taşınmazda Hak Sahipliği İddiası

Karar: Davacı, davalı ile müşterek murisi olan Ümmühan’a ait taşınmazın Özel İdare Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldığını, kamulaştırma bedelinin artırılması için davalının açtığı davanın kabul edildiğini, Özel İdare Müdürlüğü tarafından Kamulaştırma Kanunun 19. Maddesine göre açılan tescil davasında zilyet olan davalı aleyhine karar verildiğini kendisinin açtığı tapu iptali tescil davasının reddedildiğini belirterek, 458.000.000 TL. kamulaştırma bedeli ile 720.000.000 artırılan bedel toplamının yasal faizi ile davalıdan alınmasını istemiştir.

Davalı ise davacının dava açma hakkı olmadığını, Özel İdare Müdürlüğü tarafından yapılan ilanlara davacının süresinde itiraz etmediğini belirterek davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Veraset İlamının Taşınmazda Davacının Hak Sahibi Olduğunu Göstermeyeceği

1- Davacı kamulaştırılan taşınmazda hak sahibi olduğunu iddia etmektedir. Veraset ilamı söz konusu taşınmazda davacının hak sahibi olduğunu göstermez. Davacının dava konusu olan taşınmazda hak sahibi olduğuna ilişkin delilleri sorularak bu deliller incelenmeli ve sonucuna göre bir karar verilmelidir. Mücerret davacının beyanına dayanılarak bu yerde hak sahibi olduğunun kabul edilmiş olması usule ve yasaya aykırıdır.

2- Davalı, takdir edilen kamulaştırma bedeli ile artırılan bedelin kendisine ödenmediğini bildirmiş, mahkemece bu yönde araştırma yapılmadan isteğin aynen kabulüne karar verilmiştir. Yapılacak araştırma sonunda kamulaştırma bedelinin davalıya ödenmediği anlaşıldığı takdirde talebin içinde tespit isteğinin var olduğu da kabul edilerek mahkemece bu bedelin veraset ilamındaki hissesine göre davacıya ait olduğunun tespitine karar verilmesi;

Kamulaştırma Bedelinin Veraset İlamındaki Hissesine Göre Davacıya Ait Olduğunun Tespit Edilmesi Gereği

Kamulaştırma, davalının zilyetliğine dayalı olarak yapılmış ve tezyidi bedel davası da bu nedenle davalı tarafından açılmıştır. Kamulaştırma bedelinin artırılmasına davalının talebi ile karar verildiğine göre davalının yapmış olduğu yargılama giderlerinden davalı üzerinde bırakılanlardan payına isabet eden tutardan davacının sorumlu olacağı gözetilmeden isteğin aynen kabulü usule ve yasaya aykırıdır. Karar bu nedenle bozulmalıdır.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 20.000.000 lira duruşma avukatlık parasının davacıdan alınarak davalıya ödenmesine, 25.1.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat