T.C YARGITAY

18.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 14955

Karar: 2000 / 674

Karar Tarihi: 25.01.2000

ÖZET: Kat malikleri kurulu toplantısı, yasada öngörülen yeter sayıya ulaşılmadan yapıldığından, mahkemece toplantının iptaline karar verilmiş olması, yeter sayıya ulaşılmadan toplantı yapılmış olmasının yasaya aykırılığı gerekçesiyle ve sonucu itibariyle doğrudur. (634 S. K. m. 30, 34, Ek m. 3)

Dava: Dava dilekçesinde yönetici atanması, birleşen davada kat malikleri kurulu kararının iptali istenmiştir. Mahkemece davanın kabulüne dair verilen hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması davalılar vekili tarafından yasal süresi içinde verilen temyiz dilekçesi ile istenilmekle taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan günde temyiz eden davalı Vek. Av. Musa Can ile aleyhine temyiz olunan davacı Vek. Av. Cumhur Tutyol geldiler. Gelen vekilin sözlü açıklamaları dinlendikten sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:

Kat Malikleri Kurulu Toplantısının Yasada Öngörülen Yeter Sayıya Ulaşılmadan Yapılmış Olması

Karar: Dava dilekçesinde, davacının beş bağımsız bölüm maliki olduğu taşınmaza yönetici seçilemediğinden bahisle, Kat Mülkiyeti Yasası’nın 34. maddesi uyarınca mahkeme tarafından yönetici atanması istenmiştir. Aynı davacının açtığı ikinci bir davayla 20.3.1999 günlü kat malikleri kurulu kararının tüm hükümlerinin geçersiz sayılarak iptali istenmiş, bu iki dava birleştirilmiştir.

İptali istenen kararda yönetici seçimi yanında, doğalgaz kullanmak maksadıyla ferdi ısınmaya geçilmesi de kararlaştırılmıştır.

Kat Mülkiyeti Yasası’nın 30. maddesine göre Kat Malikleri Kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından, yarısından fazlası ile toplanır ve oyçokluğuyla karar verir. Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamazsa kararlar, en geç bir hafta içerisinde yapılacak ikinci toplantıya katılanların oy çoğunluğuyla verilir. Bu ikinci toplantıda da yeter sayı için ayrıca konulmuş hükümler saklı olmakla birlikte, bağımsız bölüm maliklerinden yalnızca bir bölümünü ilgilendiren sorunların çözümlenmesinde, Kat Mülkiyeti Yasası’nın Ek 3. maddesinin <c> bendinin kıyas yoluyla uygulanması mutlak bir haklı neden varsa istisnaen dikkate alınabilir.

Yeter Sayıya Ulaşılmadan Toplantı Yapılmış Olmasının Yasaya Aykırı Olması

20.3.1999 günlü Kat Malikleri Kurulu toplantısı, Yasanın 30. maddesinde öngörülen yeter sayıya ulaşılmadan yapıldığından, mahkemece toplantının iptaline karar verilmiş olması, yeter sayıya ulaşılmadan toplantı yapılmış olmasının yasaya aykırılığı gerekçesiyle ve sonucu itibariyle doğrudur.

Sonuç: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı deliller ile kanuni gerektirici sebeplere göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, Yargıtay duruşmasında vekille temsil edilen davacı yararına takdir edilen 30.000.000 TL. vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine, aşağıda yazılı bakiye onama harcının temyiz edene yükletilmesine, 25.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat