İhalenin Feshi Dava Dilekçesi

İşe İade İstemi

FESHİN SENDİKAL SEBEBE DAYANIP DAYANMADIĞI HUSUSUNUN KUŞKUYA YER VERMEYECEK BİR ŞEKİLDE AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

T.C YARGITAY
22.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 11242
Karar: 2016 / 13229
Karar Tarihi: 04.05.2016

ÖZET: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Davacı iş sözleşmesinin sendikal sebeple feshedildiğini ileri sürmüştür. Mahkemece davacı tanıklarının husumetli olduğu belirtilse de, dosya kapsamından bu husus anlaşılamamıştır. Yargılama sırasında davacının üye olduğunu iddia ettiği ….-İş Sendikasından değilde …. sendikasından görüş sorulması isabetli görülmemiştir. Davaya konu olayda feshin sendikal sebeple yapılıp yapılmadığı araştırılmamıştır. Feshin sendikal sebebe dayanıp dayanmadığı hususunun kuşkuya yer vermeyecek bir şekilde açıklığa kavuşturulması için yukarı paragrafta belirtilen biçimde gerekli araştırmaya gidilmeli ve toplanacak deliller dosya içeriği ile yeniden bir değerlendirmeye tabi tutularak bir karar verilmelidir. Eksik incelemeyle hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

(4857 S. K. m. 19)

Dava: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan sendikal sebeple işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliği ile işe iadesine ve buna bağlı tazminat ile boşta geçen süre ücretinin hüküm altına alınması isteğinde bulunmuştur.
Davalı işveren, davacının işyerinde amirlerinin ikazlarını hiçe sayması, işini gereği gibi yapmaması, işvereni zarara uğratması üzerine kendisinin uyarıldığını, ancak aynı davranışını sürdürerek ve amirlerine de karşı gelerek işyeri disiplinini bozduğunu, farklı tarihlerde makinalara zarar verdiğini, kapalı alanlarda sigara içtiğini, sendikal nedenin söz konusu olmadığını, sendika tarafından işverene davacının sendika üyesi olduğu ile alakalı herhangi bir bildirimde bulunulmadığını savunmuştur.
Mahkemece davalı tarafça fesih sebebi olarak ileri sürülen davacının yapmakla ödevli bulunduğu görevlerin kendisine hatırlatılmasına rağmen, yapmamakta ısrar etmesi iddiasının kanuni ve yöntemince ispat edilmediği, davacının hangi konuda uyarıldığı ve hatırlatıldığı halde hangi görevleri yapmamakta ısrar ettiği konusunda davalı tarafça herhangi bir delil sunulmadığı, sunulan işyeri dosyasında bu hususla tutulmuş herhangi bir tutanak ve işlem bulunmadığı, ….Sendikasınca verilen yazı cevabı ve dinlenen davalı tanığı beyanlarında, davalı işyerinde yetkili sendika bulunmadığı gibi işyerinde sendikal düzenin olmadığı, davacının sendika üyesi olduğuna ilişkin üye olduğunu bildirdiği sendika da ve davalı işyerinde herhangi bilgi ve belge olmadığı, dinlenen davacı tanıklarının kendisi gibi işten çıkarılan ve davalı işverene karşı davası olan kişiler olup beyanlarına itibar edilmeyeceği gerekçesi ile isteğin kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm taraflar vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 19. maddesine göre işverence iş sözleşmesinin yazılı bir fesih bildirimi ile sonlandırılması ve fesih sebebin açık ve kesin bir şekilde belirtilmesi gerekir. Davacının iş sözleşmesinin yazılı bir fesih bildirimi yapılmadan feshedilmesi sebebi ile feshin geçersizliğine karar verilmiş olması isabetlidir.
Ancak; feshin sendikal sebebe dayanıp dayanmadığı hususunda yapılan araştırma ve inceleme yetersizdir. Dosya içeriğine göre sendikanın yetki tespiti başvurusunda bulunup bulunmadığı ve yetki alıp almadığı ile işyerinde fesih tarihi itibari ile çalışan, sendikaya üye olan, üyelikten çekilen, üyelikten çekilenlerden çalıştırılan, iş sözleşmesi feshedilen, işten çıkarılanlardan sendikalı olan ve sendikalı olup da işyerinde çalışması devam eden işçiler olup olmadığı dosya içeriğinden anlaşılamamaktadır. Feshin sendikal sebebe dayanıp dayanmadığı hususunun kuşkuya yer vermeyecek şekilde açıklığa kavuşturulması için belirtilen yönlerden gerekli araştırmaya gidilmeli ve toplanacak deliller dosya içeriği ile yeniden bir değerlendirmeye tabi tutularak sonucuna göre bir karar verilmelidir.
Davacı iş sözleşmesinin sendikal sebeple feshedildiğini ileri sürmüştür. Mahkemece davacı tanıklarının husumetli olduğu belirtilse de, dosya kapsamından bu husus anlaşılamamıştır. Yargılama sırasında davacının üye olduğunu iddia ettiği ….-İş Sendikasından değilde …. sendikasından görüş sorulması isabetli görülmemiştir. Davaya konu olayda feshin sendikal sebeple yapılıp yapılmadığı araştırılmamıştır. Feshin sendikal sebebe dayanıp dayanmadığı hususunun kuşkuya yer vermeyecek bir şekilde açıklığa kavuşturulması için yukarı paragrafta belirtilen biçimde gerekli araştırmaya gidilmeli ve toplanacak deliller dosya içeriği ile yeniden bir değerlendirmeye tabi tutularak bir karar verilmelidir. Eksik incelemeyle hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 04.05.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat