SÖZLEŞMENİN MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN CEZAİ ŞART İLE İLGİLİ OLARAK TALEPLE BAĞLI KALINARAK HÜKÜM KURULMASINDA İSABETSİZLİK BULUNMAMASI – TEMYİZ İTİRAZLARININ REDDİ – HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

T.C YARGITAY
19.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 16810
Karar: 2016 / 8209
Karar Tarihi: 04.05.2016

ÖZET: Sözleşme tarihinden sonra davalının akde aykırı olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine mal sattığının anlaşılmış olmasına ve sözleşmenin 17. maddesinde öngörülen cezai şart ile ilgili olarak taleple bağlı kalınarak yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabetsizlik bulunmamasına göre taraf vekillerinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün onanması gerekir.

(6098 S. K. m. 179)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davacı vekili ve davalı vekilince süresi içerisinde temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında, davalının satışını yaptığı sağlık hizmeti ve ürünlerinin Marmara ve Karadeniz coğrafi bölgelerinin sınırları dahilinde müvekkili tarafından pazarlanması konusunda -her bölge için müstakil sözleşmeler düzenlenmek suretiyle- ..tarihli tek satıcılık sözleşmeleri düzenlendiğini, bu sözleşmelerde davalının yükümlülükleri olarak davacının belirtilen bölgelerde tek satıcı olacağı, davalının bu bölgelerde satış yapmayacağı ve başka bir kişiye de yaptırmayacağı, tarafların birbirleri ile rekabet etmeyeceği, davalının kararlaştırılan süreç içinde ürün teslim tarihlerine riayet edeceği, istenilen ürünleri davacıya teslim etmek üzere hazır bulunduracağı, davalının mevzuata uygun iş yapacağı, sözleşme konusu ürünlerin karton kutuları, ısı işlem kartı, genel firma tanıtım broşürleri ve CD’leri, ürün temin setleri, vs. gibi sarf malzemelerini davalının karşılayacağı hususlarının belirlendiğini, ancak davalının sözleşme süreci içinde Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliğinin 11. maddesine aykırı olarak uzman doktor istihdam etmesi gerekirken bir dönemden sonra biyolog istihdam ettiğini, karton kutu, ısı işlem kartı, genel firma tanıtım broşür ve CD’leri, ürün temin setleri, vs. gibi sarf malzemelerinin davalı tarafından karşılanmadığını, davalının kendisinin hastalara hizmet ve ürün satışı yaptığını, istenilen ve sözleşme konusu olan ürünün davalı tarafından müvekkiline sağlanmadığını, sözleşmeye aykırılığın giderilmesi için sözleşme gereğince müvekkilinin davalıya noterden ihtar keşide ettiğini ve ihtara rağmen eksikliklerin yerine getirilmediğini, müvekkilinin sözleşmenin ifası için yatırım masrafları yaptığını, davalının sözleşmeye aykırı davranışı sonucu sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle müvekkilinin kardan yoksun kaldığını, Samsun 1. Noterliğinin …tarih ve 2880 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile davalıdan..TL masraf/harcama ve sözleşmeye aykırı yapılan satışların bedeli, … TL mahrum kalınan kar bedeli ve .. euro cezai şart bedelini talep ettiklerini ileri sürerek, fazlaya dair haklarını saklı tutarak .. TL yapılan masraflar ve sözleşmeye aykırı olarak davalının yaptığı satışlar nedeniyle uğradığı kar kaybının, … TL sözleşmenin feshi ile yoksun kalınan kar bedelinin ve.. TL cezai şart bedelinin sözleşmenin feshi tarihinden itibaren ticari temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili davacı şirketin müvekkili ile akdedilen sözleşmeden önce kurulduğunu, müvekkili ile yapılan sözleşmenin ifası amacıyla kurulmuş olmadığından kuruluş masraflarının istenemeyeceğini, istenen masrafların davacının kendi varlığını sürdürmek için yaptığı olağan giderler olduğunu, müvekkilinin sözleşmenin feshi için haklı nedenleri olmasına rağmen, davacıya keşide edilen ihtarda yükümlülüklerini yerine getirmesi için süre verildiğini, müvekkilinin sözleşmeyi feshetmediğini, davacının sözleşmeyi feshinin haklı olmadığını, davacının cezai şart ve yoksun kalınan kar talebinin dayanaktan yoksun olduğunu, savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece yapılan yargılama sonunda; davacının ihtarnamelerde belirttiği sözleşmeye aykırılıkların ve eksikliklerin davalı tarafça cevaplandırılmadığı, bu durumun davalının ihtar edilen sözleşmeye aykırılık ve eksiklikleri kabul ettiği anlamına geldiği, davacının bu sebeple fesih beyanında haklı olduğu, ihtarın tebliğinden 35 gün sonrasında sözleşmelerin, sözleşme hükmü gereği fesholduğunun kabulü gerektiği, davacı şirketin sözleşmeden önce kurulmuş olması nedeniyle kuruluş masraflarını isteyemeyeceği, sözleşme kapsamında yapılan yatırım giderlerinin, sözleşmeye uygun şekilde muhasebeleştirilip davalının onayına sunulduğunun ispatlanamadığı, davalı onayına sunulmasının yatırım giderlerinin talep edilebilmesi için sözleşme gereğince şart olduğu ve bunun yanında davacının yaptığı giderleri ve miktarlarını ispatlayamadığı, sözleşme feshedilmemiş olsa idi davacının elde edeceği karın miktarının davacı kayıtları ile hesaplanamadığı, kayıtların sağlıklı olmadığı ve …yıllarına ilişkin ciro taahhütlerinin davacı tarafından yerine getirilemediği, sözleşmeye konu ürünlerin uygulanmasının Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile yapılabileceği, Bakanlığın onay vermemesi halinde ürünlerin hasta üzerinde kullanılamayacak olması nedeniyle davacının yoksun kaldığı kar miktarının da olayın özelliği karşısında net olarak hesaplanamayacağı, sözleşmenin feshinin haklı nedene dayalı olması nedeniyle cezai şart talebinin talep ile bağlı kalınarak kabul edilmesi gerektiği gerekçeleri ile davacı taleplerinden; yapılan masraflar, davalının yaptığı satışlar nedeniyle uğranılan kar kaybı ve sözleşmenin feshi nedeniyle yoksun kalınan kar talepleri bakımından reddine, cezai şart bakımından talebin kabulüne dair olmak üzere, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı vekili ve davalı vekilince temyiz edilmiştir.
Sonuç: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle sözleşme tarihinden sonra davalının akde aykırı olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine mal sattığının anlaşılmış olmasına ve sözleşmenin 17. maddesinde öngörülen cezai şart ile ilgili olarak taleple bağlı kalınarak yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabetsizlik bulunmamasına göre taraf vekillerinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harçlarının temyiz edenlerden alınmasına, 04.05.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat