İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN ÖDENMEMİŞ OLMASININ İŞÇİYE HAKLI FESİH İMKANI VERDİĞİ – İŞ AKDİNİN HALI NEDENLE FESHEDİLDİĞİ VE DAVACININ KIDEM TAZMİNATI TALEP HAKKININ BULUNDUĞU – USUL VE ESAS YÖNÜNDEN HUKUKA UYGUN İLK DERECE MAHKEMESİ KARARINA KARŞI YAPILAN İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİ

İzmir BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
7. Hukuk Dairesi
Esas: 2017 / 190
Karar: 2017 / 195
Karar Tarihi: 09.02.2017

ÖZET: Davacının davalıya ait işyerinde 23/06/2008-20/02/2014 tarihleri arasında, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştığı, iş sözleşmesini fazla çalışma ve izin ücretinin ödenmemesi nedeni ile 20/02/2014 tarihli ihtarname ile feshettiğini, işten ayrılış bildirgesinde kod 03 (istifa) yer aldığı, fazla çalışma ücretinin ödenmemiş olmasının işçiye haklı fesih imkanı verdiği, işçinin ödenmemiş fazla çalışma alacağı bulunduğu, iş akdinin halı nedenle feshedildiği, davacının kıdem tazminatı talep hakkının bulunduğu, dosya kapsamına uygun bilirkişi raporu, bordro ve puantaj cetveli ile tüm dosya kapsamına göre fazla çalışmasının olduğu ve UBGT çalıştığının tespit edildiği, dava dosyasındaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere, vakıa ve hukuki değerlendirme ile gerekçede ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan bütün istinaf itirazlarının reddi ile usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu anlaşılan ilk derece mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermek gerekmiştir.

(4857 S. K. m. 24) (6100 S. K. m. 333, 353)

Tarafıma 5235 sayılı yasanın 39. Maddesi gereği tevdi edilen dosya incelenmiş olup rapor aşağıdaki şekilde hazırlanmıştır.

Davacı vekili dilekçesinde özetle; müvekkilinin 23/06/2008-20/02/2014 tarihleri arasında divalının Fethiye ofisinde teknik servis olarak çalışmaya başladığını, davacı tarafından maaşının eksik ödenmeye başlaması, haftalık izinlerini ve genel tatil izinlerini kullandırmaması nedeniyle Fethiye 7. noterliğinin 20/02/2014 tarih ve 1257 yev. numaralı ihtarnamesi ile iş akdinin feshedildiğini, fesihten sonra tazminat ödenmediğini, bu nedenle kıdem tazminatı, fazla çalışma ücreti alacağı, yıllık izin ücreti alacağı, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacalının tahsiline talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararı davanın KISMEN KABULÜNE dair karar vermiştir.

Davalı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvuruda bulunularak; davacının iş akdinin ücretlerin düzensiz ve eksik ödenmesine dayalı olarak fesh edilmiş ise de, ödemelerin yapıldığı, fazla çalışmasının bulunmağı, davacının başka iş bulması ve menfaat temini için işten ayrıldığını, İDM kararının kaldırılması gerektiğini belirtmiştir.

Gerekçe: Dava, işçi ile işveren ilişkisinden kaynaklanan ALACAK davasına ilişkindir.

Davacının davalıya ait işyerinde 23/06/2008-20/02/2014 tarihleri arasında, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştığı, iş sözleşmesini fazla çalışma ve izin ücretinin ödenmemesi nedeni ile 20/02/2014 tarihli ihtarname ile feshettiğini, işten ayrılış bildirgesinde kod 03 (istifa) yer aldığı, 4857 sayılı Kanun’un 24/II-e bendi uyarınca fazla çalışma ücretinin ödenmemiş olmasının işçiye haklı fesih imkanı verdiği, işçinin ödenmemiş fazla çalışma alacağı bulunduğu, iş akdinin halı nedenle feshedildiği, davacının kıdem tazminatı talep hakkının bulunduğu, dosya kapsamına uygun bilirkişi raporu, bordro ve puantaj cetveli ile tüm dosya kapsamına göre fazla çalışmasının olduğu ve UBGT çalıştığının tespit edildiği,  dava dosyasındaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere, vakıa ve hukuki değerlendirme ile gerekçede ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan bütün istinaf itirazlarının reddi ile usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu anlaşılan ilk derece mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermek gerekmiş aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1- Fethiye 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2014/293 E. 2016/602 K. 11/11/2016 tarihli kararına davalı vekilinin yaptığı istinaf başvurusunun HMK.’nun 353/1-b/1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

2- İstinaf başvurusunda bulunan davalı tarafından yatırılan harcın mahsubu ile, alınması gereken 1.654,71 TL harçtan peşin alınan 384,50 TL nin mahsubu ile bakiye 1.270,21 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

3- İstinaf yargılama giderlerinin, İstinaf başvurusu yapan davalı üzerinde bırakılarak, artan avansın HMK 333 maddesi uyarınca yatırana iadesine,

Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda temyiz kanun yolu kapalı olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 09.02.2017

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...