2021 YILI İÇİN İSTİNAF & TEMYİZ - PARASAL SINIRLAR VE SÜRELER

DOLANDIRICILIĞA TEŞEBBÜS SUÇU

EYLEMİN SANIK TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİN SAPTANDIĞI – SANIĞIN BAŞVURU GEREKÇELERİ YERİNDE GÖRÜLMEDİĞİNDEN İNCELENEN KARARA VAKİ İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE KARAR VERİLDİĞİ

İzmir BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
13. Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 57
Karar: 2016 / 47
Karar Tarihi: 02.11.2016

ÖZET: Eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan hukuki nitelendirmenin ve bu doğrultuda yaptırımların kanuna ve hakkaniyete uygun olarak belirlendiği anlaşıldığından, sanığın başvuru gerekçeleri yerinde görülmediğinden incelenen karara vaki istinaf başvurusunun esastan reddine, dosyanın hükmü veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

(5237 S. K. m. 35)

Dosya incelendi:

Gereği Düşünüldü:

Başvurunun kabule şayan olduğuna ilişkin ön inceleme sonucu esastan incelemeye geçilerek;

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı iddia ve savunmalarda dile getirilen ve re’sen dikkate alınan esasa müessir tüm delillerin hukuka uygun yöntemlerle toplandığı, iddia ve savunma ile birlikte toplanan delillerin gerekçeli kararda tartışıldığı, vicdani kanının dosyadaki bilgi ve belgelere uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı ve eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan hukuki nitelendirmenin ve bu doğrultuda yaptırımların kanuna ve hakkaniyete uygun olarak belirlendiği anlaşıldığından,

Sanığın başvuru gerekçeleri yerinde görülmediğinden incelenen karara vaki istinaf başvurusunun esastan reddine, dosyanın hükmü veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine,

02.11.2016 tarihinde kesin olarak oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat