T.C YARGITAY

9.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 17278

Karar: 2000 / 320

Karar Tarihi: 25.01.2000

ÖZET: Kablo üretildikten sonra bunun işçi tarafından kontrolü yapıldığında üretilen malzemenin hatalı olmadığının tesbit edebilmesinin mümkün olup olmadığı da özellikle açıklığa kavuşturulmalıdır. Tabiatıyla bilirkişi kurulunu önceki raporu da dikkate alarak oradaki değerlendirmeler de karşılaştırılmalıdır. Bütün bunlardan sonra davacı işçinin kusurlu olduğu sonucuna varılıp kusur oranına göre meydana getirilen zararın 10 günlük ücreti tutarından fazla olduğu kabul edildiği takdirde hizmet akdinin feshinin haklı nedene dayandığı ve bunun sonucu olarak da davanın reddine karar verilmesi gerektiği kabul edilmelidir. (1475 S. K. m. 17)

Dava: Taraflar arasındaki, ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 25.1.2000 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukat Emin Kırmani ile karşı taraf adına Avukat Avni Kızılarslan geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Bozuk Kablo Üretiminden Sorumlu Olan Davacı

Karar: Davacı işçi davalıya ait işyerinde olay günü gece vardiyasında bozuk kablo üretiminden sorumlu olması ve böylece 1475 sayılı iş kanunu’nun 17/II-h maddesinde öngörülen 10 günlük ücreti tutarı ile ödemeyecek derecede zarara sebebiyet vermesi nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesi üzerine davacı, feshin haksız olduğu iddiasıyla ihbar ve kıdem tazminatı istekleriyle bu davayı açmıştır.

Mahkemece makine mühendisleri ve iş güvenliği uzmanlarından oluşturulan 3 kişilik bir bilirkişi kurulu aracılığı ile inceleme yaptırılarak kusurun ağırlıklı bölümünün işverende olduğu görüşüne değer verilerek tazminat istekleri hüküm altına alınmıştır. Gerçekten bilirkişi kurulu gerekli denetimin yapılamaması nedeniyle kusurun % 50’sinin işverende ve gereken özenin gösterilmemesi nedeniyle de geri kalan % 50 kusurun bir bölümünün davacı işçide diğer bölümünün ise dava dışı bir diğer işçide bulunduğu kanaatine varmıştır.

Feshin Haklı Nedene Dayanıp Dayanmadığı – Kusur Durumunun Tespiti

Taraflar (ve dava dışı olan diğer işçi kendisinin açtığı davada) bilirkişi raporuna itirazda bulunmuşlarsa da mahkemece Dairemizin oldukça eski bir kararına atıf yapılarak ve itirazlar üzerinde de durulmaksızın dava kabul edilmiştir.

Konunun bir uzmanlık işi olduğu, gerek bilirkişi raporunda yapılan açıklamalardan gerek mahkemece dinlenen işyerindeki yetkililerin tanık olarak verdiği ifadelerden anlaşılmaktadır. Belli bir uzunlukta kablo üretildikten sonra üretilen kablonun usulüne uygun olup olmadığının denetlenip denetlenmeyeceği, bu denetimin üreten işçiler tarafından mı yoksa kalite kontrol uzmanı tarafından mı yapılması gerektiği, gündüz vardiyasında kalite kontrol uzmanlarının işyerinde görev başında bulundukları halde gece vardiyasında bu tür uzmanların işyerinde bulunmamasının sonuca etkili olup olmadığı, gibi hususlar ile tarafların ileri sürdükleri itirazların tanık olarak dinlenen işyeri yetkililerinin yaptıkları açıklamalarla dikkate alınmak suretiyle davacının, dava dışı işçinin ve işverenin kusurlu olup olmadıklarının, kusurlu iseler bunların oranlarının belirlenmesi gereğinin tartışmasız bulunduğu açıktır. Bu durumda içinde bir hukukçunun da bulunduğu yeni bir bilirkişi kurulu aracılığıyla inceleme yaptırılarak sonuca gidilmesi yerinde olur. Bilirkişi kurulu oluşturulurken kablo üretimi işlerinden anlayan uzman kişilerin kurula alınmaları, gerçeğin ortaya çıkması bakımından gerekli olduğu düşünülebilir. Özellikle 1 km kadar uzunlukta kablo üretildikten sonra bunun işçi tarafından kontrolü yapıldığında üretilen malzemenin hatalı olmadığının tesbit edebilmesinin mümkün olup olmadığı da özellikle açıklığa kavuşturulmalıdır. Tabiatıyla bilirkişi kurulunu önceki raporu da dikkate alarak oradaki değerlendirmeler de karşılaştırılmalıdır. Bütün bunlardan sonra davacı işçinin kusurlu olduğu sonucuna varılıp kusur oranına göre meydana getirilen zararın 10 günlük ücreti tutarından fazla olduğu kabul edildiği takdirde hizmet akdinin feshinin haklı nedene dayandığı ve bunun sonucu olarak da davanın reddine karar verilmesi gerektiği kabul edilmelidir. Aksi halde şimdiki gibi hüküm kurulmalıdır.

Bilirkişi İncelemesi

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat