T.C YARGITAY

9.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 17270

Karar: 2000 / 339

Karar Tarihi: 25.01.2000

ÖZET: Mahkemece, kusur ve zarar durumları tespit edilmeli ve ona göre hüküm kurulmalıdır. Zarar tespit edilirken kuşkusuz meydana geldiği tarihteki veriler dikkate alınmalıdır. Olaylardan çok sonraki verilere göre bunun belirlenmesi doğru değildir. Tespitler sonucu davacının olayda herhangi bir kusurunun bulunmadığı anlaşıldığı takdirde şimdiki gibi davanın kabulüne, kusurlu görüldüğü takdirde ise reddine karar verilmelidir.

(506 S. K. m. 26)

Dava: Taraflar arasındaki kurum zararının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin Hüküm, süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 25.01.2000 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukat …..  ile karşı taraf adına Avukat …… geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Davacı, görevi itibariyle Çiğitli-Kütlü pamuğun işlenip çiğitten ayrılması ve preslenip balyalanarak işletmeden çıkıncaya kadar olan işlemlerden sorumlu olduğu, pamuğun depolanması ve muhafazasından sorumlu olmadığı halde 1997/1998 kampanyasında imal edilen presli pamuk balyalarındaki 7.404.270.000 TL zarardan sorumlu tutulduğunu, bu zararın ücretinden kesilmesine karar verildiğini ileri sürerek, bu olay nedeniyle borçlu olmadığının tespitini istemiştir.

Kusur Ve Zarar Durumlarının Tespiti

Mahkemece, zararın davacının kusurlu fiilinden meydana geldiğine dair somut delil bulunmadığı ve davalı tarafından yaptırılan 02.09.1998 tarihli raporda açıklayıcı bir hüküm bulunmadığından söz edilerek davanın kabulüne, davacının borçlu olmadığının tespitine karar verilmiştir.

Dosyada mevcut belgelere göre 30.07.1997 tarihli yönetim kurulu kararına dayanılarak işletme şefi ve mubayaa eksperi kadrosu birleştirilerek işletme şefi olan davacının 02.09.1997 tarihinde mubayaa ve işletme eksperi olarak atandığı anlaşılmaktadır.

Davalı tarafından yaptırılan soruşturma sonucu düzenlenen 19.10.1998 tarih 634 sayılı raporda presli pamuk balyalarında meydana gelen renk değişikliği ve çürümelerin hem rutubeti yüksek pamuk alınarak mubayaa hatası yapılmasından hem de rutubeti yüksek kutlunun işleminin geç yapılmasından kaynaklandığı, ancak olayda kasıt unsuruna rastlanmadığı o dönemde sürekli vekaleten atanan ve müdürlerle yönetilen fabrikada otorite boşluğu yaşandığı belirtilmiştir.

Zararın Tespitinin Meydana Geldiği Tarihteki Veriler Üzerinden Yapılacak Olması

Davacı ise soruşturma sırasındaki savunmasında hem mubayaa hem işletme işini yaptığını işinin çokluğu nedeniyle depo kontrolü yapamadığını istif yapan elemanı, takip edemediğini ifade etmiştir. Bu iddia savunma ve dosya içeriğine göre davacının kusurlu davranışı ile davalı işverenin zarara uğratıp uğratmadığının ve bunun sonucu olarak borçlu olup olmadığının anlaşılabilmesi için işletme şefliği ile mubayaa eksperliğinin birleştirildikten sonra her iki görevin birlikte davacı tarafından yürütülmesi sırasında bu işin altında tek başına davacının kalkabilip kalkamayacağı sorunu önem taşıdığı, kütlü pamuk, (asım), ekspertiz ve depolama yönetmeliği hükümleri ile davalı işverenin genelgesi gereklerinin yerine getirilip getirilemeyeceği ve meydana gelen olumsuz gelişmelerden ne derece davacının sorumlu tutulabileceği incelenip araştırma konusu yapılmak suretiyle hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmelidir. Bunun içinde kuşkusuz bir uzman bilirkişi marifetiyle, mahallinde yapılacak bir keşif sonucu alınacak raporda göz önünde tutularak sorunun çözümlenmesi gerçek durumun ortaya çıkartılması bakımından önem taşımaktadır. Mütalaasına başvurulan bilirkişinin hukukçu olması itibariyle pamuk eksperliği ve işletme şefliği görev ve unvanlarının gerektirdiği yükümlülüklerin ayrıntılarını tespit etmekte güçlüklerle karşılaşabileceği açıktır. Belirtildiği şekilde inceleme ve araştırma yapılarak kusur ve zarar durumları tespit edilmeli ve ona göre hüküm kurulmalıdır. Zarar tespit edilirken kuşkusuz meydana geldiği tarihteki veriler dikkate alınmalıdır. Olaylardan çok sonraki verilere göre bunun belirlenmesi doğru değildir.

Olaylardan Çok Sonraki Verilere Göre Zarar Tayinine Gidilemeyecek Olması

Tespitler sonucu davacının olayda herhangi bir kusurunun bulunmadığı anlaşıldığı takdirde şimdiki gibi davanın kabulüne, kusurlu görüldüğü takdirde ise reddine karar verilmelidir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 25.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat