T.C YARGITAY

21.Hukuk Dairesi

Esas: 2000 / 162

Karar: 2000 / 182

Karar Tarihi: 25.01.2000

ÖZET : Uyuşmazlık İİK’nun 96. ve onu izleyen maddelerine dayalı 3. kişinin istihkak davasına ilişkindir. Ahmetli İcra Müdürlüğünün 1997/229 sayılı takip dosyasında 20.11.1997 tarihinde haczedilen ekskavatör iş makinasının davacı tarafından İnterlease İnter Finansal Kiralama A.Ş’den İzmir 1. noterliğinde 4.9.1996 tarihinde gerçekleştirilen düzenleme şeklinde Finansal Kiralama Sözleşmesi ile kiraladığı uyuşmazlık konusu değildir. 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 9.maddesi uyarınca Finansal Kiralamaya konu malın mülkiyeti kiralayana aittir. Hal böyle olunca istihkak iddiasında bulunmak ve istihkak davası açmak hakkı kiralayan şirkete aittir. ( İİK 96/ı ) Haciz durumunu kiralayana bildirmekle yükümlü bulunan kiracının istihkak davası açma hakkı yoktur. Dairemizin uygulaması ( 21.H.D. 22.12.1998 ) gün 98/8058-8985 )ve Y.H.G.K’nun görüşü de ( 27.12.1995 gün E: 1995/12787-K: 95/1157 ) bu yoldadır. Bu durumda davanın aktif dava ehliyeti yönünden reddi gerekirken kabulü isabetsizdir. (3226 S. K. m. 9)  (2004 S. K. m. 96)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı kararın temyizen tetkiki davalı ( alacaklı ) vekili tarafından istenmiş, merciice ilamında belirtildiği şekilde kabulüne karar vermiştir.Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Tülay Çınkı tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

Karar: 1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

İstahkak Davası Açma Hakkı

2-Davacı, davalılar arasında görülmekte olan dava sırasında ihtiyati tedbir olarak mahkemece verilen ihtiyati haciz kararının infazı sırasında kendisine ait bir adet yükleyici ve bir adet kum eleme makinası ile kiraladığı bir adet ekskavatör üzerine konulan haczin kaldırılmasını istemiştir.

Mercice davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı hazine tarafından temyiz edilmiştir.

Uyuşmazlık İİK’nun 96. ve onu izleyen maddelerine dayalı 3. kişinin istihkak davasına ilişkindir. Ahmetli İcra Müdürlüğünün 1997/229 sayılı takip dosyasında 20.11.1997 tarihinde haczedilen ekskavatör iş makinasının davacı tarafından İnterlease İnter Finansal Kiralama A.Ş’den İzmir 1. noterliğinde 4.9.1996 tarihinde gerçekleştirilen düzenleme şeklinde Finansal Kiralama Sözleşmesi ile kiraladığı uyuşmazlık konusu değildir. 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 9.maddesi uyarınca Finansal Kiralamaya konu malın mülkiyeti kiralayana aittir. Hal böyle olunca istihkak iddiasında bulunmak ve istihkak davası açmak hakkı kiralayan şirkete aittir. ( İİK 96/ı ) Haciz durumunu kiralayana bildirmekle yükümlü bulunan kiracının istihkak davası açma hakkı yoktur. Dairemizin uygulaması ( 21.H.D. 22.12.1998 ) gün 98/8058-8985 )ve Y.H.G.K’nun görüşü de ( 27.12.1995 gün E: 1995/12787-K: 95/1157 ) bu yoldadır. Bu durumda davanın aktif dava ehliyeti yönünden reddi gerekirken kabulü bozmayı gerektirir.

Aktif Dava Ehliyeti

Kabule göre de; taşınır mallara ilişkin kira sözleşmesinin noterlikçe düzenlenme biçiminde yapılması ve sözleşmenin kiracının ikametgahındaki noter özel siciline tescil edilmesi geçerlilik koşulu olmasına karşın sözleşmesinin özel sicile tescil edilip edilmediğinin araştırılmaması doğru değildir.

O halde davalı hazinenin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Sonuç: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 25.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat