İHTİYATİ HACİZ

DÖKÜM LİSTESİNDE TOPLAM BORÇTAN MAHSUP EDİLEN DAVACININ KEŞİDE EDİP VE LEHTARININ BULUNDUĞU ÇEK SURETİ BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE FATURA BEDELİ ALACAKLARININ YAKLAŞIK İSPAT KOŞULLARI YÖNÜNDEN İHTİYATİ HACİZ ŞARTLARININ OLUŞTUĞU – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KABULÜ

İzmir BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
17. Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 67
Karar: 2016 / 59
Karar Tarihi: 23.12.2016

ÖZET: İşbu ihtilafta bir nevi tedbir niteliğinde olan ihtiyati haciz koşullarının sunulan faturalar alıcısının isim, imza ve teslim tarihinin bulunduğu sevk irsaliyeleri ve bunu teyit eden davacı tarafın cari hareket dökümü listesi, yine bu döküm listesinde toplam borçtan mahsup edilen davacının keşide edip ve lehtarının bulunduğu çek sureti birlikte değerlendirildiğinde fatura bedeli alacaklarının yaklaşık ispat koşulları yönünden ihtiyati haciz şartlarının oluştuğu anlaşılmıştır.

(2004 S. K. m. 257, 258)

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/1183 değişik iş sayılı kararı ihtiyati haciz isteyen vekilinin İstinaf başvurusu üzerine Dairemize gelerek yukarıdaki sırasına kaydedildiği anlaşılmıştır.

DAVA: İhtiyati haciz isteyen vekili talep dilekçesinde; borçlunun dilekçe ekindeki faturalar, sevk irsaliyeleri ve cari hesap dökümündeki borçlarını oluşturan fatura bedellerinin ödenmediğini, alacağın teminat altına alınmamış olup, borçlunun mal kaçırma ihtimalinin büyük olduğu nedenlerine dayalı olarak ödenmeyen fatura ve sevk irsaliyesi borçlarından oluşan bakiye 89.916,44-TL alacakları için ihtiyati haciz kararı verilmesi talep olunmuştur.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI: Yerel mahkeme tarafından sunulan belgeler ışığında konunun yargılamayı gerektirir nitelikte bulunması nedeniyle talebin reddine karar verilmiş olup, işbu karar süresinde talepte bulunan tarafından istinaf konusu yapılmıştır.

İSTİNAF SEBEPLERİ ve DELİLLER: Talepte bulunan tarafından düzenlenen, üzerinde teslim alanın isim ve imzaları ile teslim tarihlerinin yazılı bulunduğu faturalar, çek irsaliyeleri, daha önce borçlu tarafından keşide edilmiş çek sureti ile bu çek suretindeki meblağ ile birlikte diğer talep edilen fatura ve irsaliyelerdeki alacak kalemlerini de gösterir cari hesap hareket dökümü talebin delillerini oluşturmakta olup, talepte bulunan istinaf talep dilekçesinde bu delillere dayanarak yaklaşık ispat kurallarının oluştuğu nedenleriyle mahkemenin red kararının kaldırılarak ihtiyati haciz kararı verilmesi istinaf sebebi olarak gösterilmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE;

Talebe konu olayda talep ekinde bulunan cari hesap hareket dökümündeki tüm faturalar ile sevk irsaliyelerini sunmuştur. Cari hareket dökümündeki tüm alacak kalemlerinin sunulan faturalar ile buna bağlı sevk irsaliyeleriyle örtüşmektedir. Yine talepte bulunan tarafından sunulan davalı tarafından keşide edilip lehtarı talepte bulunan şirket olan çekin tetkikinde de, bu çek bedelinin davacının sunduğu cari hareket dökümünde borç bakiyesinde gösterilerek genel toplam borç bakiyesinde bu çek bedelinin mahsubu sonucu davacının kalan alacağının talep edilen miktar olan 89.916,44-TL ile örtüştüğü görülmüştür. Asıl amacı alacağı güvence altına almak olan ihtiyati haciz taleplerinde İİK.257. ve 258/1 maddesi gereğince yaklaşık ispat kuralı uygulanır. İşbu ihtilafta bir nevi tedbir niteliğinde olan ihtiyati haciz koşullarının sunulan faturalar alıcısının isim, imza ve teslim tarihinin bulunduğu sevk irsaliyeleri ve bunu teyit eden davacı tarafın cari hareket dökümü listesi, yine bu döküm listesinde toplam borçtan mahsup edilen davacının keşide edip ve lehtarının bulunduğu çek sureti birlikte değerlendirildiğinde fatura bedeli alacaklarının yaklaşık ispat koşulları yönünden ihtiyati haciz şartlarının oluştuğu anlaşılmakla, istinaf başvurusunun kabulüne ilişkin aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: 1- İhtiyati haciz isteyen vekilinin istinaf başvurusunun KABULÜ ile,

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 13/10/2016 tarih, 2016/11 83 değişik iş sayılı ihtiyati haciz talebinin reddine ilişkin kararının kaldırılmasına,

2- Dilekçeye ekli gösterilen ve rehinle temin edilmediği fatura bedellerinden ödenmeyen 89.916,44-TL fatura bedellerinin tahsili için İİK’nın 257.maddesi uyarınca borçlunun menkul ve gayrimenkul mallarıyla üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarını borca yeter miktarının İHTİYATEN HACZEDİLMESİNE,

3- Haciz isteyen alacaklı tarafından (13.487,50-TL) teminat mahkeme veznesine depo edildiğinde, kararın infazı için İzmir İcra Müdürlüğüne gönderilmesine,

4- Talep eden vekili için takdir olunan 400,00-TL vekalet ücretinin borçludan alınarak talep edene verilmesine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda oybirliği ile kesin olarak karar verilmiştir. 23.12.2016

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...