İhbar Ve Kıdem Tazminatı İle Yıllık İzin Ücretinin Ödenmesi Talebi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

İhbar Ve Kıdem Tazminatı İle Yıllık İzin Ücretinin Ödenmesi Talebi

T.C YARGITAY

9.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 18495

Karar: 2000 / 810

Karar Tarihi: 01.02.2000

ÖZET: Her çalışma döneminin birbirinden bağımsız birer hizmet akdi olarak kabul edilmesi gerekir. Adi ortaklık nezdinde geçen çalışma dönemi için dava konusu tazminat ve işçilik hakları bakımından değerlendirme yapılarak davalıların müştereken ve müteselsilen sorumluluklarına karar verilmelidir.

(1475 S. K. m. 13, 14, 54)

İşçi Alacakları Davası

Dava: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı ile yıllık izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm, süresi içinde davalılar avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Her Çalışma Döneminin Birbirinden Bağımsız Birer Hizmet Akdi Olarak Kabul Edilmesi Gereği

Karar: Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davacı işçinin davalıların kurduğu adi ortaklığa ait işyerinde 01.01.1994 tarihinde işe girdiği ve işyerinin kapandığı 31.12.1995 tarihine kadar çalıştığı,   daha sonra davalılardan  ….’ in tek başına açtığı işyerinde 08.01.1996 tarihinde çalışmaya başladığı ve hizmet akdinin 14.12.1996 tarihinde feshedildiği anlaşılmaktadır.

Davalıların Müştereken Ve Müteselsilen Sorumlu Olmaları

Bu durumda her çalışma döneminin birbirinden bağımsız birer hizmet akdi olarak kabul edilmesi gerekir. Böyle olunca adi ortaklık nezdinde geçen çalışma dönemi için dava konusu tazminat ve işçilik hakları bakımından değerlendirme yapılarak davalıların müştereken ve müteselsilen sorumluluklarına karar verilmeli, davalı nezdinde geçen çalışma dönemi için ise sadece adı geçen davalının sorumluluğu kabul edilmelidir Her iki çalışma döneminin davalı bakımından <aynı işverenin değişik işyerleri> olarak kabul edilip toplam süre üzerinden hesaplama yapılması hatalıdır.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 01.02.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat