Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat İstemi

Ceza Hukukunda Fikri İçtima Nedir?

Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat İstemi

T.C YARGITAY

4.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 9600

Karar: 2000 / 694

Karar Tarihi: 01.02.2000

ÖZET: Adli Tıp Maluliyet raporundan itibaren dahi 1 yıl geçmiş bulunmasına göre davanın zamanaşımı nedeniyle reddi gerekirken anılan yasa hükümleri ile bağdaşmayacak şekilde ilk davanın kesinleşme tarihinin, sürenin başlangıcı olarak esas alınması usul ve yasaya aykırıdır.

(2918 S. K. m. 109)  (765 S. K. m. 102)  (818 S. K. m. 60)

Tazminat Davası

Dava: Davacı A.B. vekili Avukat S.A. tarafından davalı M.T.Ç. aleyhine 26.1.1998 gününde verilen dilekçe ile trafik kazasından kaynaklanan yaralanma nedeniyle tazminat istenilmesi üzerine yapılan yargılama sonunda, Mahkemece davanın kabulüne dair verilen 8.7.1999 günlü kararın Yargıtay’da duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle dava daha önceden belirlenen 1.2.2000 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davalı vekili Avukat F.Ç. geldi karşı tarafın davacı vekili gelmedi. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra taraflara duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

Adli Tıp Maluliyet Raporundan İtibaren Dahi 1 Yıl Geçmiş Bulunması

Karar: Dava, trafik kazasından kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece istem kabul edilmiş, karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı olayda % 48.2 oranında malul kalacak derecede yaralanmıştır. Daha önce fazlaya ilişkin hak saklı tutularak açılan davada hüküm altına alınmayan kısım için eldeki iş bu dava açılmıştır.

Olay 5.6.1992 tarihinde meydana gelmiş olup, eldeki bu dava ise 26.1.1998 tarihinde açılmıştır. Davalı süresinde zamanaşımı def’inde bulunmuştur. Mahkemece ilk davanın kesinleşme tarihi ile o davada alınan Adli Tıp maluliyet rapor tarihi başlangıç kabul edilerek zamanaşımı def’i red edilerek hüküm kurulmuştur.

Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Reddi Gereği

Dava niteliği itibariyle trafik kazasından kaynaklanan haksız eylem sonucu meydana gelmiştir. Zamanaşımının belirlenmesi için Borçlar Kanununun 60., Karayolları Trafik Kanununun 109 ve Ceza Kanununun 102. maddesinin birlikte değerlendirilmesi gerekir. Davacının yararlanma derecesi ve olayın oluş şekline göre Türk Ceza Kanununun 102. maddesinde öngörülen ceza (uzamış) zamanaşımı süresi beş yıldır.

Adli Tıp Maluliyet raporundan itibaren dahi 1 yıl geçmiş bulunmasına göre davanın zamanaşımı nedeniyle reddi gerekirken anılan yasa hükümleri ile bağdaşmayacak şekilde ilk davanın kesinleşme tarihinin, sürenin başlangıcı olarak esas alınması usul ve yasaya aykırı olup kararın bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın gösterilen nedenle BOZULMASINA, 01.02.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat