Hakem Tayini Davası

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Hakem Tayini Davası

T.C YARGITAY

13.Hukuk Dairesi

Esas: 2000 / 112

Karar: 2000 / 521

Karar Tarihi: 01.02.2000

ÖZET: Taraflardan birinin seçmesi gereken hakimini seçmemesi halinde onun iradesi yerine kaim olmak üzere hakime o tarafın hakemini seçme yetkisi verilmiştir. Oysa ki 3. Hakemin seçiminde hakime verilmiş yasada bir yetki bulunmamaktadır. Hal böyle olunca mahkemenin davalının seçmesi gereken hakem için Av. N.’in seçip tespit etmiş olması doğru ise de ortaklığın mali müşaviri olması gereken üçüncü hakem olarak H. İ. ‘in görevlendirilmesine ait hükmü bu kişinin adi ortaklığın mali müşaviri olmaması sebebiyle usul ve kanuna aykırı olup hüküm bu yönden bozulmalıdır. (1086 S. K. m. 516)

Taraflardan Birinin Seçmesi Gereken Hakimini Seçmemesi

Dava: Taraflar arasındaki hakem tayini davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı sebeplerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içerisinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosya incelendi gereği düşünüldü.

Karar: Davacı, davalı ile 5.5.1998 gününde adi ortaklık kurduklarını, sözleşmenin 22. maddesine göre aralarında doğacak ihtilafların hakem heyeti tarafından karara bağlanacağının kabul edildiğini, davalının 18.5.1998 günlü ihtarname ile sözleşme ile bağlı olmadığını bildirmesi üzerine 21.5.1998 günlü ihtar ile kendi hakemlerini seçip davalının hakemini tayin etmesini istediklerini ancak davalının kendi hakemini seçmediği gibi sözleşmede belirlenen 3.hakem olan H. İ. Pekdemir’i hakem olarak kabul etmediğini öne sürerek hukukçu ve mali müşavir hakemlerin mahkemece tayinini istemiştir.

Davalı ise ortaklığa mali müşavir tayin edilmediğini belirterek davanın reddini dilemiştir.

Hakimin Hakemi Seçme Yetkisi

Mahkemece davanın kabulüne, davalının hukukçu hakemi olarak Avukat N. Gündüz’ün ve ortaklığın mali müşaviri H. İ. Pekdemir’in hakem olarak belirlenmesine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir

2- Tarafların kabulünde bulunan 5.5.1998 günlü adi ortaklık sözleşmesinin 22. Maddesinde hakem heyetinin davacı ve davalı tarafından seçilecek birer hukukçu hakem ile ortaklığın mali müşavirlik görevini yürüten kişiden oluşacağı yazılıdır. H. İ. Pekdemir’in taraflarca kurulan bu adi ortaklığın mali müşaviri bulunduğuna ait dosyada herhangi bir kayıt ve bilgi bulunmamaktadır. Davacı ile H. İ. Pekdemir arasında imzalanmış bulunan mali müşavirlik sözleşmesinin davalıyı bağlayıcı olması ve bu kişinin aynı zamanda adi ortaklığında mali müşaviri olduğunun kabulü için davalının da bu sözleşmede imzasının bulunması ve en azından H. İ. Pekdemir’in adi ortaklığın mali müşaviri olarak görevlendirilmiş olduğuna davalının icazetine delalet edecek yazılı belge ve bilgilerin bulunması gerekir. Bu halde davalı yönünden H. İ. Pekdemir’in adi ortaklığın mali müşaviri olarak kabulü doğru değildir. Kaldı ki HUMK. da taraflardan birinin seçmesi gereken hakimini seçmemesi halinde onun iradesi yerine kaim olmak üzere hakime o tarafın hakemini seçme yetkisi verilmiştir. Oysa ki 3. Hakemin seçiminde hakime verilmiş yasada bir yetki bulunmamaktadır. Hal böyle olunca mahkemenin davalının seçmesi gereken hakem için Avukat N. Gündüz’ü seçip tespit etmiş olması doğru ise de ortaklığın mali müşaviri olması gereken üçüncü hakem olarak H. İ. Pekdemir’in görevlendirilmesine ait hükmü bu kişinin adi ortaklığın mali müşaviri olmaması sebebiyle usul ve kanuna aykırı olup hüküm bu yönden bozulmalıdır.

Ortaklığın Mali Müşaviri Olması Gereken Üçüncü Hakemin Adi Ortaklığın Mali Müşaviri Olmaması

Sonuç: Birinci bentte açıklanan sebeplerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan sebeplerle temyiz edilen hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istem halinde iadesine, 01.02.2000 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat