İdari Yargıda Temyizi Mümkün İstinaf Mahkemesi Kararları

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

İdari Yargıda Temyizi Mümkün İstinaf Mahkemesi Kararları

DANIŞTAY 11. DAİRE
Esas: 2017/3252
Karar: 2017/6714

İstemin Özeti : Samsun Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesince verilen 19.09.2017 tarihli ve E:2017/1020; K:2017/927 ve Temyiz No:2017/99 sayılı kararın; davacı tarafından, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi :Temyiz isteminin incelenmeksizin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 46’ncı maddesinin birinci fıkrasında, Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge idare mahkemelerinin maddede sayılan davalar hakkında verdikleri kararların, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştayda, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde temyiz edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı maddenin birinci fıkrasının ( b) bendinde ise konusu yüz bin Türk lirasını aşan vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan davalar hakkında bölge idare mahkemesinin istinaf yoluyla yapılan başvurular üzerine verdikleri kararlar, temyiz edilebilecek olan kararlar arasında sayılmıştır.

İstinaf başvurusunun idari yargılama hukukunda yeni bir kanun yolu olarak getirildiği ve 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un gerekçesinde, tahdidi olarak sayılan konular dışındaki davaların bölge idare mahkemelerinde istinaf incelemesi neticesinde kesinleşeceği, böylece Danıştay’ın, temyizen karara bağladığı iş yükünün azaltılarak içtihat mahkemesi rolünün güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtilmiştir.

Anılan mevzuat hükümleri ve 6545 sayılı Kanun’un gerekçesi birlikte değerlendirildiğinde, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 46’ncı maddesinde sayılan davalar ve konusu yüz bin Türk Lirasını aşan ve konusu para olmayan idari işlemlere karşı açılan davalar hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan istinaf başvurusu üzerine, bölge idare mahkemelerince verilen kararların temyiz edilebileceği, dolayısıyla diğer kararların temyiz istemine konu yapılamayacağı sonucuna ulaşılmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden; …ili, …ilçesi, …Huzurevi Müdürlüğü’nde hizmetli olarak görev yapan davacının, ağır engelli olan annesine bakabilmek için üç ay süreyle refakat izni verilmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, dava konusu işlemi iptal eden Rize İdare Mahkemesinin 11.04.2017 tarihli ve E:2016/364, K:2017/377 sayılı kararına karşı davalı idare tarafından yapılan istinaf başvurusu üzerine, Samsun Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin 14.07.2017 tarihli ve E:2017/1020; K:2017/927 sayılı kararı ile istinaf talebinin kabulü ile kesin olarak davanın reddi yolunda karar verildiği, anılan kararın davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Samsun Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin 19.09.2017 tarihli ve E:2017/1020; K:2017/927 ve Temyiz No:2017/99 sayılı kararı ile verilen temyiz isteminin incelenmeksizin reddine ilişkin kararın davacı tarafından temyiz edildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, yukarıda anılan mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar uyarınca Samsun Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin, dava konusu işlemin iptaline ilişkin Rize İdare Mahkemesinin 11.04.2017 tarihli ve E:2016/364. K:2017/377 sayılı kararına karşı yapılan istinaf başvurusunu kabul ederek davanın reddi yolunda verilen 19.09.2017 tarihli ve E:2017/120; K:2017/927 ve Temyiz No:2017/99 sayılı kararının bozulması istemiyle yapılan temyiz başvurusunun incelenme olanağı bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin incelenmeksizin reddine, yargılama giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, 28.12.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat