Yaralama Suçundan Alınan Hagb’nin Memuriyete Engel Olmadığı

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Yaralama Suçundan Alınan Hagb’nin Memuriyete Engel Olmadığı

D A N I Ş T A Y 12. DAİRE
Esas No : 2016/7316
Karar No : 2018/2542

İstemin Özeti : Vergi Müfettiş Yardımcılığı yazılı ve sözlü sınavına girerek başarılı olan davacının, Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’nin 15.maddesi uyarınca atamasının yapılmamasına ilişkin 19/09/2014 tarihli ve 23056 sayılı Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılan davada; davacının atamasının yapılmamasının dayanağı olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen kasten yaralama suçunun gösterildiği, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı nedeniyle kurulan hükmün davacı hakkında hiç bir hukuki sonuç doğurmayacağı anılan mevzuat uyarınca açık olduğundan ve davacının işlemiş olduğu fiillin gizlilik dereceli birimlerde çalıştırılmasına engel olacak nitelikte olmadığı anlaşıldığından davacının atamasının yapılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda Ankara 11. İdare Mahkemesince verilen 31/03/2015 tarihli ve E:2014/1882, K:2015/399 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 07/06/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat