Mülakat Sınavına Katılanın Başarısız Sayılmasına İlişkin İşlemin İptali

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Mülakat Sınavına Katılanın Başarısız Sayılmasına İlişkin İşlemin İptali

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2013/11187
Karar No : 2015/7260

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : A. I
Vekili : Av. Emine Harputlu
Elmalı Mh. H.Subaşı Cad. Güçlühan Kat:3/20 Muratpaşa/ANTALYA
Karşı Taraf (Davalılar) : 1- Adalet Bakanlığı – ANKARA
2- Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu
İSTANBUL
İstemin Özeti : İstanbul 2. İdare Mahkemesince verilen 17/05/2013
tarihli ve E:2012/2070; K:2013/1040 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari
Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması
istenilmektedir.
Adalet Bakanlığı Savunmasının Özeti :İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Savunmasının Özeti : Savunma
verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hâkimi : Başak Mahmat
Düşüncesi : Anılan kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanunu’nun 17/2. maddesi uyarınca duruşma yapılmasına gerek görülmeyerek işin gereği
görüşüldü:

Dava; Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’nca
07.06.2012 tarihinde yapılan infaz ve koruma memuru öğrenci alımı mülakat sınavına katılan
davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesince, sözlü sınavın ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak objektif
bir şekilde gerçekleştirildiği, Yönetmelikte sözlü sınavın sesli ve görüntülü kayıt altına alınması
zorunluluğunun bulunmadığı görüldüğünden, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu
gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen
incelenip bozulması istenilmektedir.
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 14. maddesinde Zabıt
kâtipliği, cezaevi kâtipliği ve daktilograf kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere sözlü
sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak
üzere ilân edilen kadro sayısının beş katı kadar aday çağırılır.Boy ve kilo şartı aranan
unvanlarda; ilân edilen kadro sayısının beş katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar
sözlü sınava katılmaya hak kazanır.Sözlü sınav; 1) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği
mesleki bilgi 40, 2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20, 3) Genel kültür 20, 4) Bir konuyu
kavrama ve ifade yeteneği 20, puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. İlgilinin
atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; 1) Zabıt kâtipliği ve mübaşirliğe
atanacaklara genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına, 2) İnfaz ve koruma memurluğuna
atanacaklara genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine, 3) Diğer kadrolara

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2013/11187
Karar No : 2015/7260

atanacaklara ise atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya
birkaçından soru sorulur. Şoför kadrolarına atanacaklariçin bu tespit araç başında ve kullanma
becerisi de ölçülmek suretiyle yapılır. Yapılan değerlendirme, sınav kurulu veya adalet
komisyonu üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı EK 3-A Aday Değerlendirme Formuna işlenir.
Sözlü sınav bitirildikten sonra sınav kurulu veya adalet komisyonu üyelerince yapılan
değerlendirme sonuçları EK 3-B Birleştirme Tutanağında gösterilir. İlgilinin sözlü sınavda
başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Sözlü
sınav sonuçları EK 3-C Nihai Başarı Listesinin ilgili hanesine işlenir. ”hükmü ile 15. maddesinde
“Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü veya merkezi veya uygulamalı ve sözlü
sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak
sıralanması suretiyle düzenlenir.” düzenlemesi yer almaktadır.
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının davalı idarece ilan edilen sözleşmeli infaz
koruma memuru öğrenci alımı için başvurduğu, boy ve kilo şartlarını taşıdığı, ancak mülakat ve
sözlü sınavın ortalamasının 48 puan olduğu ve başarısız sayılması nedeniyle sözlü sınavın,
usulüne uygun yapılmadığından bahisle iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
İnfaz ve koruma memuru öğrenci alımı sözlü sınavı incelendiğinde, sınav komisyonu
tarafından sözlü sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanmadığı, sınav esnasında
davacıya sorulan soruların neler olduğunun tutanağa bağlanmamış olduğu, sözlü sınav
komisyonu başkan ve üyelerince takdir edilen notların ise ayrı ayrı tutanağa geçirildiği
görülmüştür.
Sözlü sınavda başarısız sayılma işleminin, diğer tüm idari işlemlerin yargısal
denetiminde olduğu gibi yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden yargısal denetiminin
yapılması esastır. İdari işlemin yetki, şekil gibi salt usule ilişkin unsurları ile sınırlı olarak
yapılacak bir yargısal denetim, hukuk devleti ilkesinin sağladığı güvenceyi temin etmeyecektir.
Bu itibarla, davacının girdiği sözlü sınav öncesinde, sınav komisyonunca sınavda
sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan
soruların kayda geçirilmesi ve sorulan sorulara adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon
üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmesi, böylece sözlü sınavın
nesnel olarak yapılması ve yargısal denetimin tüm unsurlarıyla gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.
Bu durumda, davacının başarısız sayıldığı sözlü sınavda, sınav komisyonunca sınavda
sorulacak soruların önceden hazırlanmaması ve sınav komisyonu tarafından sınav esnasında
davacıya sorulan soruların tutanağa bağlanmamış olması nedenleriyle hukuka uyarlık
bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan, bu durumun davacının sözlü sınavı kazandığı sonucunu doğurmayacağı,
bu karar üzerine davacının yeniden sözlü sınava alınacağı tabiidir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının
bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine,
bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak
üzere 29/12/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat