YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ EDİLMEMESİ USULÜ KAZANILMIŞ HAK DOĞURMAZ

İcra Memur Muamelesini Şikayet

İCRA MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET

TAKİBİN DURDURULMASI TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN KARARININ VE İCRA HUKUK MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLEN ŞİKAYETİN REDDİNE İLİŞKİN KARARIN YASAYA UYGUN OLDUĞU – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİ

İzmir BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
12. Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 166
Karar: 2016 / 164
Karar Tarihi: 16.11.2016

ÖZET: Yargıtay Hukuk Dairesinin dosyasından verilmiş olan karar ile verilen kararın bozulduğu, ancak mahkeme kararının davacı HAKFER Hafriyat Ltd. Şti. tarafından temyiz edilmemesi nedeniyle bu kişi yönünden B. Asliye Hukuk Mahkemesi kararının kesinleştiği, bu nedenle tora müdürlüğünce İİK maddesi gereğince takibin durdurulması talebinin reddine ilişkin kararının ve Bodrum İcra Hukuk Mahkemesi tarafından verilen şikayetin reddine ilişkin kararın yasaya uygun olduğu anlaşılmakla, istinaf isteminin esastan reddine karar verilmesi gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. Bodrum İcra Hukuk Mahkemesi’nin kararına yönelik davacı vekilinin istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanununun maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiştir.

(2004 S. K. m. 40) (6100 S. K. m. 361)

Bodrum İcra Hukuk Mahkemesinin 28.07.2016 gün ve 2016/581 E, 2016/693 K. sayılı kararına karşı davacı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

DAVA : Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkili hakkında Bodrum 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/27 Es. – 2014/443 K. sayılı dosyadan verilen karara dayalı olarak Bodrum 1. İcra Müdürlüğünün 2015/1744 Esas sayılı dosyada ilamlı icra takibi yapıldığını, asliye hukuk mahkemesi tarafından verilen kararın Yargıtay tarafından bozulduğunu, bozma ile takip dayanağı ilamın ortadan kalktığını, İİK.nun 40.ncı maddesi gereğince icra müdürlüğüne takibin durdurulmasına karar verilmesinin istendiğini, icra müdürlüğünce 14/07/2016 tarihinde talebin reddine karar verildiğini, red kararının yasaya aykırı olduğunu belirterek, icra müdürlüğü işleminin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI: Takip dayanağı ilamın Yargıtay tarafından bozulmasına rağmen borçlu HAKFER Hafriyat Ltd. Şti. hakkındaki takibin kesinleştiği, icra müdürlüğünce verilen 14/07/2016 tarihli kararın yasaya uygun olduğunu belirterek şikayetin reddine karar verilmiştir.

İSTİNAF SEBEPLERİ: Dava dilekçesinde belirtilen sebepler ile alacaklı tarafından takipten sonra borçluların birisinden 100.000,00 TL tahsil ettiği, kalan alacağı için aynı borçluya ibra ettiği, bu nedenle icra müdürlüğünce talebin kabulüne karar verilmesinin gerekeceği belirtilerek, verilen kararın bozulmasını talep etmiştir.

AÇIKLAMA: Alacaklı Celal Yüksel tarafından borçlular Baumax-x AVM A. Ş., Miada Dış Ticaret A Ş. Bodrum Belediye Başkanlığı, HAKFER Hafriyat San. Tic. Ltd. Şti. hakkında Bodrum 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin sayılı dosyasından verilen karara dayalı olarak ilamlı icra takibi yapıldığı, Bodrum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararın davalılar Bodrum Belediye Başkanlığı ve Baumax-x AVM A.Ş tarafından temyiz edildiği, diğer davalıların herhangi bir temyizinin bulunmadığı, Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 10/05/2016 tarih, 2015/7213 esas sayılı dosyasından verilmiş olan karar ile verilen kararın bozulduğu, ancak mahkeme kararının davacı HAKFER Hafriyat Ltd. Şti. tarafından temyiz edilmemesi nedeniyle bu kişi yönünden Bodrum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi kararının kesinleştiği, bu nedenle tora müdürlüğünce İİK 40/1.ncı maddesi gereğince takibin durdurulması talebinin reddine ilişkin kararının ve Bodrum İcra Hukuk Mahkemesi tarafından verilen şikayetin reddine ilişkin kararın yasaya uygun olduğu anlaşılmakla, istinaf isteminin esastan reddine karar verilmesi gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarda açıklanan nedenlerle;

1 -Bodrum İcra Hukuk Mahkemesi’nin 28/07/2016 tarihli, 2016/581 E., 2016/693 K. sayılı kararına yönelik davacı vekilinin istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-b.1 maddesi gereğince esastan REDDİNE,

2-Alınması gerekli istinaf başvuru harcı peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

3- İstinaf kanun yolu yargılama giderlerinin, istinaf eden üzerinde bırakılmasına,

4-Kararın taraflara tebliğine,

5-Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 6100 sayılı HMK’nun 361 maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren bir ay içerisinde Yargıtay’a temyiz yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 16.11.2016