İHALENİN FESHİ DAVASI

ARACIN MUHAMMEN DEĞERİNİN ÜZERİNDE SATILMASI NEDENİYLE ZARAR UNSURUNUN OLUŞMADIĞI – HUKUKİ YARAR YOKLUĞU NEDENİYLE RED KARARI VERİLMESİ GEREKTİĞİ – İŞİN ESASINA GİRİLMEMESİ NEDENİYLE PARA CEZASINA HÜKMEDİLMEYECEĞİ – HÜKÜMDEN PARA CEZASI İLE İLGİLİ SATIRIN ÇIKARILMASI GEREKTİĞİ – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KISMEN KABUL EDİLDİĞİ

zmir BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
12. Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 426
Karar: 2016 / 433
Karar Tarihi: 22.12.2016

ÖZET: Somut olayda aracın muhammen değerinin üzerinde satılması nedeniyle zarar unsurunun oluşmadığı, bu nedenle dava açmanın ön şartlarından olan hukuki yarar yokluğu nedeniyle kanun maddesi uyarınca red kararı verilmesi gerekirken fesih nedenlerinin esası inceleyerek red kararı verilmiş ise de; bu yanılgılı değerlendirme sonuçta istem reddedildiğinden bozma nedeni yapılmamıştır. Ancak bu halde kanun maddesine göre işin esasına girilmemesi nedeniyle para cezasına hükmedilmeyeceğinden borçlunun para cezası ile sorumlu tutulması isabetsiz olup, hüküm para cezası yönünden bozulması gerekmekle beraber anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığı, hüküm para cezası ile ilgili satırının çıkarılması gerektiği anlaşıldığından ve istinaf başvurusu kısmen kabul edilmiştir.

(2004 S. K. m. 128, 134) (6100 S. K. m. 353, 364)

Karşıyaka 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 07/09/2016 gün ve 2016/303 E, 2016/382 K. sayılı kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava: Davacı vekili 16/06/2016 havale tarihli dava dilekçesinde; davalı alacaklılar vekili tarafından, müvekkili hakkında İzmir 22. İcra Müdürlüğü’nün 2015/15409 sayılı dosyası üzerinden başlatılan takip nedeniyle müvekkili adına kayıtlı 35 EA 612 plaka sayılı aracın, Karşıyaka 3. İcra Müdürlüğü’nün 2016/258 Tal sayılı dosyasında 14/06/2016 tarihinde açık artırma sonucu davalılara 36.000,00 TL bedelle ihale edildiğini, yapılan ihalenin usulüne uygun olmadığını, satışa konu aracın muhammen bedelinin bilirkişi tarafından değerinin altında tespit edildiğini, kıymet takdir raporunda ve satış ilanında aracın esaslı vasıfları açıkça yazılmadığından ihaleye katılımın düşük olduğunu, aracın bugünkü emsal değerinin 45.000,00 – 48.000,00 TL civarında olduğunu, artırmaya hazırlık işlemlerinde tebligatların usulüne uygun yapılmadığını, yediemine çıkarılan satış ilanı tebligatının bila tebliğ iade edildiğini, bu durumun satış kararına aykırı olup, tek başına ihalenin feshini gerektirdiğini, ihaleye katılanların verdikleri pey miktarlarının birbirine yakın olduğunu, ihaleye fesat niteliğinde olduğunu, ayrıca asıl takip ile ilgili olarak İzmir 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2016/223 E. sayısında açtıkları menfi tespit davasının beklenmesi gerektiğini, tüm bu nedenlerle ihalenin feshine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP: Davalılar vekili cevap dilekçesinde; davacı borçlu vekiline kıymet takdir raporunun usulüne uygun tebliğ edildiği halde İİK’nun 128/a maddesi uyarınca yasal 7 günlük hak düşürücü süresi içinde kıymet takdirine itiraz davası açılmadığından ihalenin feshi davasında kıymet takdirine itiraz sebeplerinin artık dinlenemeyeceğini, yediemine satış ilanının tebliğ edilememesinin menkul ihalesinin feshini gerektirmediğini, ayrıca açılan menfi tespit davasında takibin ve satışın durdurulmasına dair bir tedbir kararı verilmediğini, yapılan ihalenin usulüne uygun olduğunu, davanın reddine, davacının % 10 para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI: Karşıyaka 1. İcra Hukuk Mahkemesince yapılan yargılama neticesinde davanın reddine, davacının ihale bedelinin % 10’una tekabül eden 3.600,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

İSTİNAF SEBEPLERİ: Davacı vekili istinaf başvuru dilekçesinde dava dilekçesinde ileri sürdüğü hususları tekrar etmiştir.

GEREKÇE: Davalı alacaklılar vekili tarafından davacı borçlu hakkında İzmir 22. İcra Müdürlüğü’nün 2015/15409 sayılı dosyası üzerinden başlatılan takip nedeniyle, 14/06/2016 tarihinde Karşıyaka 3. İcra Müdürlüğü’nün 2016/258 Tal sayılı dosyasında 35 EA 612 plaka sayılı aracın yapılan 1. açık artırmada 36.000,00 TL bedelle takip alacaklılarına ihale edildiği, davanın yasal 7 günlük süresi içinde açıldığı görülmüş olup;

Dava dilekçesinde ileri sürülen ihalenin feshi sebeplerinde aracın bilirkişi kıymet takdir raporuna ilişkin hususların, kıymet takdir raporunun davacı borçlu vekiline 06/04/2016 tarihinde bizzat tebliğ edilmiş olmasına rağmen İİK’nun 128/a maddesi uyarınca yasal 7 günlük hak düşürücü süresi içinde kıymet takdirine itiraz davası açılmadığından ihalenin feshi davasında artık dinlenmeyeceği, aracın 34.000,00 TL olarak kesinleşen muhammen bedeli üzerinden satışa çıkarıldığı ve muhammen bedelinin de üzerinde bir rakama 36.000,00 TL ye satıldığı, İİK’nun 134.maddesi uyarınca ihalenin feshini şikayet yolu ile talep edenlerin vaki yolsuzluk neticesinde kendi menfaatlerinin muhtel olduğunu ispata mecbur olup, somut olayda aracın muhammen değerinin üzerinde satılması nedeniyle zarar unsurunun oluşmadığı, bu nedenle dava açmanın ön şartlarından olan hukuki yarar yokluğu nedeniyle HMK 114/1-4 maddesi uyarınca red kararı verilmesi gerekirken fesih nedenlerinin esası inceleyerek red kararı verilmiş ise de; bu yanılgılı değerlendirme sonuçta istem reddedildiğinden bozma nedeni yapılmamıştır. Ancak bu halde İİK’nun 134/2 maddesine göre işin esasına girilmemesi nedeniyle para cezasına hükmedilmeyeceğinden borçlunun para cezası ile sorumlu tutulması isabetsiz olup, hüküm para cezası yönünden bozulması gerekmekle beraber anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığı, hüküm para cezası ile ilgili satırının çıkarılması gerektiği anlaşıldığından aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davacı vekilinin istinaf başvurusunun Hmk 353/1-b(2) maddesi uyarınca kısmen kabulü ile Karşıyaka 2. İcra Hukuk Mahkemesinin 07/09/2016 gün, 2016/303 E 2016/382 K sayılı kararının hüküm kısmının para cezasıyla ilgili ikinci satırının silinerek karardan çıkartılmasına,

Davacının fazlaya ilişkin istinaf isteminin reddine,

Peşin alınması gereken 79,70 TL istinaf harcının istinaf yoluna başvuru sırasında tahsil edilen 143,50 TL ve 79,70 TL olmak üzere toplam 223,20 TL’ den mahsubu ile bakiye 143,50 TL’ nin talep halinde yatırana iadesine,

Kullanılmayan avansın yatırana iadesine,

Kararın taraflara tebliğine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda İİK’nun 364.maddesi gereğince takip konusu esas alacağın miktarı 40.000,00 TL’yi geçmediğinden miktar itibariyle kesin olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 22.12.2016

 

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...