HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK DAVASI

DAVA AÇILDIKTAN SONRA 6719 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ VE DAVANIN KONUSUNUN KALMADIĞI – DAVALINI TAHSİL ETTİĞİ ÜCRETLERİN YASAL HALE GELDİĞİ – DAVACININ İSTİNAF TALEBİNİN KABULÜ – MAHKEME KARARININ KALDIRILMASI

İzmir BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
13. Hukuk Dairesi
Esas: 2017 / 359
Karar: 2017 / 341
Karar Tarihi: 17.03.2017

ÖZET: Dava tarihi 12/03/2015 tarihi olduğu, dava açıldıktan sonra 17/06/2016 tarihinde 6719 Sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği ve davanın konusunun kalmadığı, davalını tahsil ettiği ücretlerin yasal hale geldiği anlaşılmaktadır. Bu durumda davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir. Ayrıca yasal değişiklik dikkate alınarak, davacı tarafın yapmış olduğu yargılama giderlerinin davalıdan tahsiline karar verilmiş ve davalı yararına avukatlık ücretine hükmedilmemiştir. Tüm bu gerekçelerle istinaf talebinin kabulüne, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak aşağıdaki şekilde hükmün kurulmasına karar vermek gerekmiştir. Davacının istinaf talebinin kabulü ile mahkeme kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

(6098 S. K. m. 66)

İSTEM: Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin kooperatif konutlarının bulunduğu, Boğaziçi Köyü, Hisar Mevkii, Milas/Muğla adresinde 81303087 abone numarasıyla elektrik abonesi olduğunu, kendilerinden son 10 yıllık dönemde haksız olarak kayıp-kaçak bedeli ve TRT payı tahsil edildiğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere şimdilik 1.000,00 TL alacağın tahsilini talep etmiştir.

CEVAP: Müvekkil şirketin taraf sıfatı taşımaması elektrik faturasında yer alan kalemlerin ve bu kalemlerin birim fiyatlarının 4628 ve 6446 sayılı yasaların verdiği yetkiye dayalı olarak EPDK tarafından belirlenmiş olduğunu, adı geçen idari işlemler yürürlükte kaldıkları sürece ilgili tüm tarafları bağlayıcı nitelikte olması nedenleriyle davanın reddine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesini talep ve dava etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARAR ÖZETİ: Mahkeme tarafından davanın reddine karar verilmiştir.

İSTİNAF TALEBİNDE BULUNAN: Davacı vekili tarafından istinaf talebinde bulunulmuştur.

BİLDİRİLEN İSTİNAF SEBEPLERİ: Davacı vekili istinaf dilekçesinde; Hukuk devletinin gereği olarak çıkarılan kanunların geçmişe etkili olmayacağını, sonradan çıkarılan kanunun yürürlüğünün önceki olaylara ve ilişkilere uygulanamayacağını, hukuk güvenliğinin bunu gerektirdiğini belirterek, ıslah talepleri dikkate alınarak davalarının kabulünü talep etmiştir.

GEREKÇE: Dava, davalı şirket tarafından davacıdan tahsil edilen kayıp-kaçak bedeli ve TRT payının iadesini talebine ilişkindir. İlk derece mahkemesince 17/06/2016 tarihli resmi gazete yayımlanan 6719 Sayılı Yasa hükümleri dikkate alınması yerindedir. Tüm dosya kapsamı incelendiğinde dava tarihi 12/03/2015 tarihi olduğu, dava açıldıktan sonra 17/06/2016 tarihinde 6719 Sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği ve davanın konusunun kalmadığı, davalını tahsil ettiği ücretlerin yasal hale geldiği anlaşılmaktadır. Bu durumda davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir. Ayrıca yasal değişiklik dikkate alınarak, davacı tarafın yapmış olduğu yargılama giderlerinin davalıdan tahsiline karar verilmiş ve davalı yararına avukatlık ücretine hükmedilmemiştir. Tüm bu gerekçelerle istinaf talebinin kabulüne, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak aşağıdaki şekilde hükmün kurulmasına karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Davacının istinaf talebinin KABULÜNE, Milas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 13/12/2016 günlü ve 2015/101 E., 2016/406 K., sayılı kararının KALDIRILMASINA,

2- 6719 Sayılı Yasa gereği karar verilmesine yer olmadığına,

3- Peşin harcın mahsubu ile bakiye 3,70 TL harcın davacıdan tahsiline,

4- Davacı tarafından sarf olunan 1.465,40 TL yargılama masraflarının yasal değişiklik gözönüne alınarak davalıdan tahsiline davacıya verilmesine,

5- Davalı tarafından sarf olunan mahkeme masraflarının yasal değişiklik gözönüne alınarak kendi üzerinde bırakılmasına,

6- Davalı kendisini vekille temsil ettirmesine karşın yasal değişiklik gözönüne alınarak davalı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

7- İstinaf talebinde bulunan davacı tarafından peşin olarak yatırılan maktu harç yeterli olduğundan yeniden harç tahsiline yer olmadığına,

8- İstinaf talebinde bulunan davacı tarafından karşılanan 22,00 TL tebligat gideri, 20,00 TL posta gideri olmak üzere toplam 42,00 TL istinaf yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme ve müzakere sonucunda 17.03.2017 tarihinde, oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...