HİSSE DEVRİNİN GERÇEKLEŞMEDİĞİNİN TESPİTİ VE HİSSE SATIŞININ İPTALİ DAVASI

YARGITAY İLAMINDA BELİRTİLEN GEREKTİRİCİ SEBEPLER – KANUNDA SAYILAN HALLERDEN HİÇBİRİSİNE UYMAYAN KARAR DÜZELTME İSTEMİNİN REDDİ GEREĞİ

T.C YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 1870
Karar: 2017 / 1059
Karar Tarihi: 23.02.2017

ÖZET: Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, kanunda sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekir. Ayrıca para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazineye gelir kaydedilmesine karar verilmesi gerekir.

(1086 S. K. m. 440, 442) (6762 S. K. m. 520)

Taraflar arasında görülen davada… 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 13/06/2014 gün ve 2014/27-2014/361 sayılı kararı bozan Daire’nin 19/11/2015 gün ve 2014/17319-2015/12332 sayılı kararı aleyhinde davalı … vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı vekili, davacı tarafından… 1. Noterliğinin 22/10/2008 tarih ve 10432 yevmiye numaralı limited şirket hisse devri sözleşmesi ile Dört M Mühendislik İnşaat Ticaret Limited şirketinin ortağı olan …’a ait 30 adet ve …’a ait 21 adet olmak üzere toplam 51 adet 51.000,00.TL değerindeki hisseyi satın aldığını, ancak davacının hissesini devir aldığı Dört M Mühendislik İnşaat Ticaret Limited Şirketinin pay defterinin olmadığını öğrendiklerini, 17/02/2009 tarihli yoklama fişi ile de durumun tespit edildiğini, pay defterinin olmaması ve hisse devrinin pay defterine işlenmemiş olmasının hisse devrinin geçersizliğini gerektiği gibi Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmasına ve tesciline engel olduğunu, bu durumun Türk Ticaret Kanununun 520. maddesine aykırılık teşkil ettiğini, hata ve hile ile hisse devrinin yapılmasına çalışıldığını, hissesi devir alınacak şirketin mali durumu hakkında yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğunu, gerçek mali durumun saklandığını, müvekkiline şirketin ihale ile yüksek meblağlı işler aldığı belirtilmek suretiyle hataya düşmesine hile ile kandırılması sonucunu doğuracak bilgi ve belge sunularak hisse devrine ikna edildiğini ileri sürerek, hisse devrinin gerçekleşmediğini ve aynı tarihte feshedildiğinin tespitine, yapılan hisse satışının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılardan … ve Ticaret Sicil Müdürlüğü vekilleri davanın reddini istemiştir.

Davalı … ve davalı …Ltd. Şti. davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama ve dosya kapsamına göre, davanın kabulüne, hisse devrinin geçersizliğinin tespitine ve iptaline dair verilen kararın davalı …, … vekili ve davalı … tarafından temyizi üzerine karar Dairemizce Ticaret Sicil Müdürlüğü yararına bozulmuştur.

Davalı … vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı … vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı … vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 4,60 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalı …’dan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 23.02.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...