CİNSEL İSTİSMAR SUÇU

RAPORLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİNDEN SONRA SANIKLARIN HUKUKİ DURUMLARININ TAYİN VE TAKDİRİ GEREKTİĞİ – EKSİK ARAŞTIRMA İLE HÜKÜMLER KURULMASI – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
14.Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 11926
Karar: 2017 / 940
Karar Tarihi: 23.02.2017

ÖZET: Mağdureye ait raporlara ekli döküman ve grafilerin temin edilerek dosya ile birlikte Adli Tıp Kurumu Genel Kuruluna gönderilerek raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesinden sonra sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerekirken, eksik araştırma ile hükümler kurulması, bozmayı gerektirmiştir.

(5271 S. K. m. 237) (2659 S. K. m. 15)
Dava ve Karar: Sanık ….in beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan mahkumiyeti ile diğer atılı suçtan beraatine; sanıklar … ile …..’ın çocuğun nitelikli cinsel istismarı eylemleri reşit olmayanla cinsel ilişki suçu kabul edilerek şikayetten vazgeçme nedeniyle kamu davalarının düşmesi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan beraatlerine; sanıklar ….. ve ……’ın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan beraatleri ile çocuğun basit cinsel istismarı eylemlerinin sarkıntılık düzeyinde kaldığı kabul edilerek şikayetten vazgeçme nedeniyle kamu davalarının düşmesine İlk derece mahkemesince verilip kısmen re’sen de temyize tabi hükümler temyiz edilmekle dosya incelendi.
6284 sayılı Kanunun 20/2. maddesinde yer alan düzenleme gözetilerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kamu davasına katılma ve hükmü temyiz etme hakkının bulunduğu ve bakanlık vekili tarafından sunulan temyiz istemli dilekçede katılma iradesinin ortaya konulduğu anlaşılmakla söz konusu madde ile 5271 sayılı CMK’nın 237/2. maddesi uyarınca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının davaya katılmasına ve vekilinin katılan vekili olarak kabul edilmesine karar verildikten sonra yapılan incelemede gereği düşünüldü:
Mağdurenin yaşına ilişkin olarak, …. İlçe Devlet Hastanesince düzenlenen 15.05.2014 günlü sağlık kurulu raporunda; mağdurenin 16 (onaltı ) yaş sonu, 17 (onyedi) yaş içi ile uyumlu olduğunun belirtilmesine karşın Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulunun 27.08.2014 tarihli raporunda “radyografi çekilme tarihi olan 14.05.2014 günü 15 (onbeş) yaşını bitirmiş olup, 16 (onaltı) yaşı içerisinde olduğunun bildirilmesi karşısında, mağdureye ait raporlara ekli döküman ve grafilerin temin edilerek dosya ile birlikte Adli Tıp Kurumu Kanununun 15/f. maddesi uyarınca Adli Tıp Kurumu Genel Kuruluna gönderilerek raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesinden sonra sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerekirken, eksik araştırma ile yazılı şekilde hükümler kurulması,
Kanuna aykırı, sanıklar ….. ve … müdafileri, sanık ……, O Yer Cumhuriyet Savcısı ile katılan bakanlık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, kısmen re’sen de temyize tabi hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 23.02.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat