DEVİR İŞLEMİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ İSTEMİ

MAHKEME KARARININ GEREKÇESİNDE DAYANILAN DELİLLERİN TARTIŞILIP DEĞERLENDİRİLMESİNDE USUL VE YASAYA AYKIRI BİR YÖN BULUNMAMASI – USUL VE KANUNA UYGUN BULUNAN HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

T.C YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 1890
Karar: 2017 / 1077
Karar Tarihi: 23.02.2017

ÖZET: Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, tüm temyiz itirazları yerinde değildir. Usul ve kanuna uygun bulunan hükmün onanması gerekmiştir.

(6100 S. K. m. 266)
Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen davada… 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 24/12/2015 tarih ve 2011/566-2015/1104 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 21.02.2017 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan davacı vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, taraflar arasında düzenlenen limited şirket hisse devir sözleşmesi tarihi itibariyle davalının işlem ehliyetine sahip olmadığını ileri sürerek; davacının hissedarı olduğu… Ltd. Şti. deki %35’lik hisse payının işlem ehliyeti bulunmayan davalı …’a devredilmesini konu edilen …Noterliği’nin 15 Ocak 2001 tarih ve 342 yevmiye sayılı devir işleminin kesin hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacının şirketteki % 50 hissesinden 15.01.2001 tarih ve 17 nolu ortaklar kurulu kararı ile % 30’unu …’a … Noterliğinin 15.01.2001 tarih ve 342 yevmiye sayılı devir işlemiyle, % 15’ini …’a, % 5’ini de… ‘a devir ve temlik ettiğini, böylece şirkette hissesinin kalmadığını, davalının 05.02.2004 tarih ve 26 nolu ortaklar kurulu kararıyla davacıdan devraldığı % 30 hissesinin % 15’ini davacıya devir ve temlik ettiğini, davalı …’ın …Hastahanesinde 01.10.2003 tarihide ciddi beyin ameliyatı geçirdiğini, 26.05.2010 tarihli raporuna istinaden davalının ameliyat tarihiden itibaren tasarrufta bulunma fiil ehliyetini kaybettiğinin belirlendiğini, davacı …’a 05.02.2004 tarihinde yapılan % 15 hisse devrinin iptali ve bu hisse devrinin geçersiz olduğunun tespiti talebiyle açılan davanın kabulüne karar verildiğini, davalının ameliyat tarihinden itibaren tasarrufta bulunma ehliyetinin kalktığının tespit edildiğini, bu tarih öncesinde sağlık sorununun bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; davacının kendisine ait dava dışı şirketteki hisselerini davalıya devri sırasında davalının işlem ehliyetine sahip olmadığı iddiası ile devir işleminin hükümsüzlüğüne karar verilmesi talebinin iyi niyet kuralları ile bağdaşmadığı, kaldı ki davalının işlem tarihi itibariyle fiil ehliyetinin bulunduğunun belirlendiği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2,20 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 23.02.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat