ÜCRET ALACAĞININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ

DAVACININ ÜCRETİNİN EKSİKLİKLERİNDE BİTTİĞİ TARİHE KADAR HESAPLANMASI GEREĞİ – MAHKEMECE GEREKÇE İLE ÇELİŞECEK VE EKSİK OLACAK ŞEKİLDE ÜCRET ALACAĞINA KARAR VERMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
9.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 8129
Karar: 2017 / 2535
Karar Tarihi: 23.02.2017

ÖZET: Davacı, ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece davacının geçici kabul tarihi olan … tarihine kadar çalıştığı ve bu süreye kadar ki ücretin ödenmediği belirtilerek, bilirkişinin B seçeneğindeki … TL ücretin kabul edildiği belirtilmiş ise de bilirkişi bu ücreti sözleşme ile işin bitiş tarihi olan … tarihine kadar hesaplamıştır. Oysa iş bitmemiş ve işin sahibi tarafından geçici kabulü … tarihinde yapılmıştır. Geçici kabul işin bittiği anlamına gelmez. Bir takım eksiklikler de saptandığına göre davacının ücretinin eksikliklerinde bittiği tarihe kadar hesaplanması gerekir. Mahkemece gerekçe ile çelişecek ve eksik olacak şekilde ücret alacağına karar vermesi hatalıdır.

(4857 S. K. m. 32)
Dava: Davacı, ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde taraflar avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının elektrik mühendisi olarak davalı şirketin yapımını üstlendiği Türk Telekomünikasyon A.Ş. … Bölge Müdürlüğünün …Dekorasyon ve Onarım işinde 01.01.2011 tarihinden işin geçici kabul tarihi olan 20.12.2011 tarihine kadar fiilen şantiyede sorumlu elektrik mühendisi olarak çalıştığını, geçici kabulde çıkan eksiklerin tamamlanması için işveren idarenin 17.02.2012 tarihine kadar ek süre vermesi dolayısıyla da görev süresinin bu tarihe kadar devam ettiğini, aylık 2.500,00 TL ile çalıştığını, davalının iş akdi olarak, Türk Telekomünikasyon A.Ş’ye verdiği … Noterliği 28.01.2011 tarih 0467 yevmiye nolu taahhütnamede işin bitiş tarihi 30.06.2011 olarak bildirilmişse de geçici kabul tutanağında süre uzatımları ve işin bitiş tarihinin 17.02.2011 olarak belli olduğunu, ortağı olduğu şirketin aynı zamanda bir kısım işlerde davalının alt taşeronu olduğunu, Ataköy Konukevi Dekorasyon ve Onarım işlerinin tüm elektrik tesisat işlerini malzeme ve işçilik olarak yaptığını, bu girift ilişki içinde davacının aylık ücretlerinin ödenmediğini, noter kanalı ile gönderilen ihtarname ile ücretlerin ödenmesinin talep edildiğini, ancak talebin reddedildiğini, davacının 01.01.2011 tarihinden 17.02.2012 tarihine kadar 13 ay 17 gün davalı işverenin İstanbul Ataköy Konukevi inşaatında çalıştığını, bu süre için ücret alacağının temerrüt tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının davalı işyerinde iddia edilenin aksine çalışmadığım, SGK kayıtlarından da bu hususun açıkça anlaşıldığını, müvekkili açısından husumet itirazı olduğunu, husumetten davanın reddini talep ettiğini, davacının SGK kayıtlarında şirket ortağı olduğunun da ortaya çıkacağını, davacının iş yaptığı şirketle kendi şirketi arasındaki ticari ihtilaftan dolayı haksız ve kötü niyetli olarak davanın açıldığını, davacının esasında belirtilen projede taşeronun taşeronu olarak çalışan bir şirketin ortağı olduğunu, davacının davalı işyerinde çalışan işçi olmadığını, davalının taşeronu olan bir şirketin taşeronu olduğunu, dava dilekçesinin 3nolu bendinde de bu hususun vurgulandığını, davacının kendi şirketi ile ilgili işleri kendisinin yaptığını, davalı ile işçilik ve taşeronluk ilişkisinin olmadığını, davacının 13 ay maaşını almadığı iddiasının hayal ürünü, hukuka aykırı ve hayatın olağan akışına uygun olmadığını, bir kişinin 13 ay boyunca maaş almaması ve işine devam etmesi olağan olmadığı gibi davaya delil olarak sunulan noter taahhütnamesinin de geçerli delil olmadığını, davalı müvekkilinin unvanının dahi yanlış yazılmış olduğunu, müvekkilinin asıl yüklenici olduğundan işin belirli kısımlarının alt taşeronlara dağıtıldığını ve onlarla çalışıldığını, işi müvekkilinden alt taşeron olarak alan Birse Çelik adlı şirketin taşeronu olan davacının bu taahhütnameyi müvekkilinin rızası doğrultusunda çıkartmış olmadığını sadece idareye verilecek evraklarda bazı mühendis taahhütnameleri talep edildiğinden muhtemelen müvekkilinin alt taşeronu tarafından sunulan bir belge olduğunu, belgenin tek taraflı irade beyanı olup davalının bir talebi, onayı veya beyanı olmadığını, tek taraflı olarak noterden düzenlene bilen bu tarz irade beyanının çalışmanın varlığım tek başına ispat edemeyeceğini, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece yapılan yargılama sonunda, davacının davalı işyerinin taşeronu olan Birse Çelik isimli firmanın taşeronu olan Elsan Elektrik Malzemeleri İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin ortağı ve yetkilisi olduğu, ancak davacı Nizamettin Şahin’in davalı işyerinin uhdesinde kalan, Türk Telekomünikasyon A.Ş. İstanbul Yakası Bölge Müdürlüğünün Ataköy Konukevinin Dekorasyon ve Onarım işinde işin başından sonuna kadar Elektrik Mühendisi olarak çalışacağını kabul ve taahhüt ettiği, taraflar arasında fiilen iş sözleşmesinin kabul edilip uygulanmış olduğu, yine sözleşmenin 18. Maddesinde 1 elektrik mühendisi bulundurulmasının geçici kabule kadar zorunlu olduğunun kabul edildiği, geçici kabulün ise 20/12/2011 tarihinde yapıldığı, davalı tarafça bu süreyi kapsayan döneme ilişkin yine sözleşmenin 18. Maddesinde belirtilen miktarda günlük ücret üzerinden hesaplanan ücreti ödediğini kanıtlayamadığı, davacının davasının kısmen kabulü ile raporda B seçeneği olarak hesaplanmış olan 15.000,00 TL ücret alacağının davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı vekili ücretin eksik hesaplanması, davalı vekili ise cevap nedenleri ile temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1. Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, vakıa mahkemesi hakiminin objektif, mantıksal ve hayatın olağan akışına uygun, dosyadaki verilerle çelişmeyen tespitlerine göre iş ilişkisi olarak nitelendirilmesi ve ücret alacağına karar verilmesi isabetli olduğundan davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2. Davacı vekilinin temyizine gelince;
Öncelikle mahkemece davacının geçici kabul tarihi olan 20.12.2011 tarihine kadar çalıştığı ve bu süreye kadar ki ücretin ödenmediği belirtilerek, bilirkişinin B seçeneğindeki 15.000,00 TL ücretin kabul edildiği belirtilmiş ise de bilirkişi bu ücreti sözleşme ile işin bitiş tarihi olan 30.06.2011 tarihine kadar hesaplamıştır. Oysa iş bitmemiş ve işin sahibi tarafından geçici kabulü 20.12.2011 tarihinde yapılmıştır. Geçici kabul işin bittiği anlamına gelmez. Bir takım eksiklikler de saptandığına göre davacının ücretinin eksikliklerinde bittiği tarihe kadar hesaplanması gerekir. Mahkemece gerekçe ile çelişecek ve eksik olacak şekilde ücret alacağına karar vermesi hatalıdır.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 23.02.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat