Davacıya Ait Tasarımın Hükümsüz Kılınması Nedeniyle Bu Tasarıma Dayalı Tecavüz Ve Haksız Rekabet Şartlarının Oluşmadığı Gerekçesi

T.C YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2016/ 4271
Karar: 2017 / 6335
Karar Tarihi: 20.11.2017

ÖZET: Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, her iki tarafa ait tescilli tasarımların .., .. ve .. yıllarında yayınlanan sinema filmlerinde kullanılan ürünler karşısında yenilik ve ayırt edicilik vasıflarının bulunmadığı, asıl davada davacıya ait tasarımın hükümsüz kılınması nedeniyle bu tasarıma dayalı tecavüz ve haksız rekabet şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle birleşen dosyada asıl davanın kabulüne, . sayılı tasarımın hükümsüzlüğüne, birleşen davada karşı davanın kabulüne, . sayılı tasarımın hükümsüzlüğüne, asıl davanın reddine karar verilmiştir.Kararı, asıl ve birleşen dava davacısı, birleşen davanın karşı davalısı vekili, tarafından temyiz edilmiştir. Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, asıl ve birleşen dava davacısı, birleşen davanın karşı davalısı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir. Hükmün onanması gerekmiştir.

(6769 S. K. m. 150)

Hükmün Onanması

Taraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 30/04/2015 tarih ve 2014/71-2015/76 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi asıl ve birleşen dava davacısı, birleşen davanın karşı davalısı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi …tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Asıl davada davacı vekili, tüm hakları müvekkiline ait “kap” isimli ürüne ait endüstriyel tasarımının 2006/01408 sayı ile tescil edildiğini, davalının aynı kabın ayırt edilemeyecek derecede benzerini üreterek piyasaya sunmak suretiyle müvekkilinin tasarımdan doğan haklarına tecavüz ettiğini, davalının bu eyleminin aynı zamanda haksız rekabet teşkil oluşturduğunu ileri sürerek endüstriyel tasarıma tecavüzün ve haksız rekabetin önlenmesini, şimdilik 5.000 TL maddi, 5.000 TL manevi tazminatın tahsilini talep ve dava etmiştir.

Asıl davada davalı vekili, müvekkili şirketin yetkililerinin dedesi tarafından dava konusu kapların 1949 yılından itibaren üretildiğini, bu kişinin rahatsızlığı üzerine 1996 yılında şirketinin kapandığını, eldeki ambalajların tamamının ve üretime yarayan makine ve kalıplarının davacıya satıldığını, müvekkil şirket yetkililerinin dedesi tarafından üretilen bu ambalajların davalı şirketin faaliyet geçmesi ile 2012/00401 sayı ile tescil ettirildiğini, müvekkilince imal edilen ürünlerin bu tasarım kapsamında kalıp davacının tasarımından farklı olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Birleşen davada davacı- karşı davalı vekili, müvekkili adına tescilli 2006/01408 sayılı helva kabına ilişkin tasarımın ayırt edilemeyecek derecede benzerinin davalı tarafından 2012/00401 sayı ile tescil ettirildiğini, davalı adına tescilli bu tasarımın müvekkili tasarımı karşısında yenilik ve ayırt edicilik vasıflarının bulunmadığını ileri sürerek 2012/00401-1 sayılı ve “Tepsi” adlı endüstriyel tasarımın hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Birleşen davada davalı- karşı davacı vekili,  müvekkiline ait ürünün uzun yıllardır şirket ortaklarının dedesi tarafından imal edildiğini, müvekkilinin de bu ürüne yenilik ve ayırt edicilik özelliği ekleyerek endüstriyel tasarım belgesi aldığını, bilakis davacının adına tescil ettirdiği 2006/01408 sayılı tasarımın yıllardan beri piyasada bulunduğunu, yenilik ve ayırt edicilik vasıflarına sahip olmadığını ileri sürerek davanın reddini, karşı davanın kabulü ile karşı davalı adına tescilli 2006/01408 sayılı tasarımın hükümsüzlüğünü istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, her iki tarafa ait tescilli tasarımların 1969, 1974 ve 1978 yıllarında yayınlanan sinema filmlerinde kullanılan ürünler karşısında yenilik ve ayırt edicilik vasıflarının bulunmadığı, asıl davada davacıya ait tasarımın hükümsüz kılınması nedeniyle bu tasarıma dayalı tecavüz ve haksız rekabet şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle birleşen dosyada asıl davanın kabulüne, 2012/00401-1 sayılı tasarımın hükümsüzlüğüne, birleşen davada karşı davanın kabulüne, 2006/01408 sayılı tasarımın hükümsüzlüğüne, asıl davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, asıl ve birleşen dava davacısı, birleşen davanın karşı davalısı vekili, tarafından temyiz edilmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, asıl ve birleşen dava davacısı, birleşen davanın karşı davalısı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, asıl ve birleşen dava davacısı, birleşen davanın karşı davalısı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 33,60 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 20/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat