Sanıkların Savunmalarında Olayın Başlangıcında Katılanın Hakarette Bulunduğunu Savunmaları


T.C YARGITAY
4.Ceza Dairesi
Esas: 2014/ 39173
Karar: 2017 / 25234
Karar Tarihi: 20.11.2017
ÖZET: Katılan hakkında sanığa yönelik hakaret eyleminden şikayet yokluğu nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı ile diğer sanığa yönelik hakaret eyleminden şikayetten vazgeçme nedeniyle düşme kararı verilmesi ve sanıkların savunmalarında olayın başlangıcında katılanın hakarette bulunduğunu savunmaları karşısında, olayın çıkış sebebi ve gelişimi üzerinde durularak sonucuna göre sanıklar hakkında yaralama suçlarından haksız tahrik hükmünün uygulanma olanağının tartışılması gerekir.
(5237 S. K. m. 29, 58, 86, 106, 125)

Olayın Çıkış Sebebi Ve Gelişimi Üzerinde Durulması Lüzumu

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Haksız Tahrik Hükmünün Uygulanma Olanağının Tartışılması Gereği

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
1- Sanıklar … ve …’nın tehdit eylemleri ile sanık …’nın hakaret eylemine ve yükletilen suçlara yönelik katılan … vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,
2- Sanıklar … ve … hakkında yaralama eylemlerinden verilen mahkumiyet hükümleri ile sanık … hakkında hakaret eyleminden verilen beraat hükmünün temyizine gelince;
a) Adli sicil kaydına göre mükerrir olan sanık … hakkında TCK’nın 58. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,
b) Katılan … hakkında sanık …’ya yönelik hakaret eyleminden şikayet yokluğu nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı ile sanık …’ya yönelik hakaret eyleminden şikayetten vazgeçme nedeniyle düşme kararı verilmesi ve sanıkların savunmalarında olayın başlangıcında katılanın hakarette bulunduğunu savunmaları karşısında, olayın çıkış sebebi ve gelişimi üzerinde durularak sonucuna göre sanıklar hakkında yaralama suçlarından TCK’nın 29. maddesindeki haksız tahrik hükmünün uygulanma olanağının tartışılmaması,
c) Sanık …’nın 07.06.2012 tarihli soruşturma ifadesinde katılana hakaret ettiğini ikrar etmesi ve mahkemedeki savunmasında olay sırasında hakaret etmiş olabileceğini beyan etmesi karşısında, sanığın hakaret suçu yönünden hukuki durumunun bu anlatımlar değerlendirilerek belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Kanuna aykırı ve sanıklar … ve … müdafileri ile katılan … vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat